Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 333/2019Usnesení NS ze dne 26.08.2019

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.ND.333.2019.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 333/2019-718

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobců: a) T. R., narozené XY, bytem XY, a b) L. R., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému J. L., narozenému XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 104/2013, o náhradu ušlého zisku a zaplacení částky 839 040 Kč s příslušenstvím, o návrhu žalobců na přikázání věci jinému soudu, takto:

Řízení o návrhu žalobců (ze dne 31. 10. 2018) na přikázání věci, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 104/2013, Obvodnímu soudu pro Prahu 1 se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobci se v řízení vedeném u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 104/2013 domáhají uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobcům specifikované částky z titulu náhrady ušlého zisku a vzniklé újmy.

Písemné podání žalobců ze dne 31. 10. 2018 obsahuje opětovně (mimo jiné i) návrh, aby věc byla z důvodu vhodnosti delegována Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Návrh přitom žalobci odůvodňují nepříznivým zdravotním stavem žalobkyně a), jakož i tím, že mají za to, že soudkyně Okresního soudu ve Frýdku-Místku JUDr. Jaroslava Volná (pověřená projednáním a rozhodnutím této věci) je vyloučena z projednání věci pro podjatost.

Žalovaný s přikázáním věci jinému soudu nesouhlasil.

O předchozích návrzích žalobců na přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) – ze dne 25. 5. 2016 (doplněném písemným podáním žalobců ze dne 3. 6. 2016), a ze dne 21. 8. 2017, odůvodněných okolnostmi o nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně a), podjatostí soudců a neutěšenou finanční situací – Nejvyšší soud rozhodoval již usneseními ze dne 25. 10. 2016, č. j. 33 Nd 301/2016-444 (jímž návrhu nevyhověl), a ze dne 18. 10. 2017, č. j. 28 Nd 349/2017-536 (jímž řízení o návrhu pro překážku věci pravomocně rozhodnuté zastavil).

I v nyní podaném návrhu (jenž Nejvyšší soud podle obsahu posoudil jako návrh na delegaci vhodnou dle § 12 odst. 2 o. s. ř.) žalobci navrhovanou delegaci odůvodňují shodnými důvody (zdravotní stav a podjatost soudce), jež od doby předchozího rozhodnutí o návrhu na delegaci vhodnou kvalitativně nedoznaly změn.

K argumentaci žalobců, že JUDr. Jaroslava Volná byla rozhodnutím předsedy příslušeného okresního soudu vyloučena z projednávání věci a byly tak „splněny i podmínky pro delegaci nutnou“, sluší se snad připomenout, že žalobci uplatněná námitka podjatosti vůči soudkyni pověřené projednáním a rozhodnutím věci nebyla v řízení shledána opodstatněnou (a to opakovaně; srov. zejm. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 2016, č. j. 16 Nc 2/2016-280, ze dne 28. 6. 2016, č. j. 16 Nc 8/2016-436, nebo ze dne 12. 4. 2017, č. j. 16 Nc 5/2017-490). [Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu nutnosti podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. je skutečnost, že příslušný soud nemůže ve věci jednat, protože jeho soudci jsou z projednání a rozhodování věci vyloučeni; k podmínkám uplatnění postupu dle § 12 odst. 1 o. s. ř. srov. také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 29 Nd 231/2016, proti němuž byla podána ústavní stížnost usnesením Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 3994/2016, odmítnuta].

Jak vyplývá z výše uvedeného, žalobci se tedy podaným návrhem domáhají přikázání věci jinému soudu ze shodných důvodů jako ve svém předchozím návrhu, kterému již jednou nebylo rozhodnutím Nejvyššího soudu vyhověno (srov. již citované usnesení ze dne 25. 10. 2016, č. j. 33 Nd 301/2016-444), a jehož výrok je závazný jak pro účastníky řízení, tak i pro soud (srov. § 159a odst. 1 a 3, § 167 odst. 2 o. s. ř.). Je tedy zřejmé, že novému rozhodnutí (o obsahově shodném návrhu) na přikázání věci jinému soudu brání překážka věci pravomocně rozhodnuté podle § 159a odst. 4 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 21 Nd 127/2005, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2015, sp. zn. 25 Nd 298/2015).

Uvedený nedostatek podmínky řízení nelze odstranit, a proto Nejvyšší soud řízení o návrhu žalobců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti dle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 8. 2019

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru