Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 321/2012Usnesení NS ze dne 12.03.2013

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.321.2012.1
Dotčené předpisy

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 321/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce JUDr. T. M., Ph.D., proti žalovanému Bytovému družstvu Balabenka, IČ 44849362, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 230/1252, zastoupenému JUDr. Ivanou Sittkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Medkova 913/48, o obnovu řízení, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cmo 389/2011, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Jaroslava Vlčková, JUDr. Jana Součková, JUDr. Lenka Grollová, JUDr. Olga Římalová, JUDr. Vojtěch Trojánek, Mgr. Eva Dudová a JUDr. Eva Svobodová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cmo 389/2011.

Odůvodnění:

U Vrchního soudu v Praze se pod sp. zn. 7 Cmo 389/2011 projednává odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2011, č. j. 31 Cm 205/2009-86, jímž byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 Cm 38/2001 (výrok I.) a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Po zahájení odvolacího řízení učinil žalobce k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze podání, jímž mimo jiné uplatnil námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze. Žalobce na podjatost uvedených soudců usuzoval z toho, že „nevyhověl požadavkům M. P., která se prohlašovala za příbuzného nejmenované(ho) soudce(kyně) Vrchního soudu v Praze“ a po stěžovateli požadovala nezákonné kroky ve věci úpadkyně Finet Computers, s.r.o., jejímž správcem konkursní podstaty byl žalobce jmenován. Chování soudců Vrchního soudu v Praze po definitivním odmítnutí vyhovět M. P. pak žalobce ujistilo o tom, že jejich rozhodování ve vztahu k jeho osobě není nestranné. Žalobce uvádí, že byl konfrontován s postupy a rozhodnutími soudců, asistentů soudců a vyšších soudních úředníků jednotlivých senátů soudů v obvodu Vrchního soudu v Praze, kteří byli se soudci Vrchního soudu v Praze propojeni rodinnými, pracovními či jinými vztahy, a jejichž rozhodování bylo ovlivněno jím namítanými skutečnostmi.

Soudci, kteří jsou členy senátu 7 Cmo, tedy JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Jaroslava Vlčková, JUDr. Jana Součková a JUDr. Lenka Grollová, resp. zastupujícího senátu 14 Cmo, tedy JUDr. Olga Římalová, JUDr. Vojtěch Trojánek, Mgr. Eva Dudová a JUDr. Eva Svobodová ve vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že k projednávané věci ani k účastníkům či zástupci žalovaného nemají žádný vztah a není jim známa žádná skutečnost, pro kterou by byli vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud jako soud nadřízený (ust. § 16 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“), aniž by nařizoval jednání (ust. § 16 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.), dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Podle ust. § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ust. § 15a odst. 1, věty první, o. s. ř. mají účastníci právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (viz ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský. O žádný z uvedených případů se však v předmětné věci nejedná.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze – jak vyplývá z obsahu spisu – má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 7 Cmo 389/2011 projednat a rozhodnout senát 7 Cmo, v němž působí soudci JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Jaroslava Vlčková, JUDr. Jana Součková a JUDr. Lenka Grollová, popřípadě zastupující senát 14 Cmo, v němž jsou zařazeni soudci JUDr. Olga Římalová, JUDr. Vojtěch Trojánek, Mgr. Eva Dudová a JUDr. Eva Svobodová.

Všichni jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah ani k účastníkům řízení.

Z vyjádření soudců určených rozvrhem práce k projednání a rozhodnutí věci, ale ani z obsahu spisu, se tak v posuzovaném případě nepodávají žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (§ 14 odst. 1 o. s. ř.). Posuzovat podjatost všech soudců vrchního soudu, jak se toho žalobce domáhá, by bylo zcela neúčelné a vzhledem k ust. § 15a odst. 1, věty první, o. s. ř. takový postup za dané situace zákon ani neumožňuje. V souvislosti s tvrzenou podjatostí soudců, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat, žalobce neuvádí žádné relevantní skutečnosti, které by podjatost zakládaly. Prosté konstatování žalobce, že určitá osoba o sobě tvrdí, že je příbuznou soudce, resp. soudkyně Vrchního soudu v Praze, bez specifikace toho, o kterého soudce se jedná, případně jak toto tvrzení souvisí s právě projednávanou věcí, nemůže obstát. Pakliže žalobce naznačuje, že soudci Vrchního soudu v Praze měli ovlivňovat rozhodování soudců a jiných zaměstnanců nižších soudů, opět zde chybí jakákoliv konkretizace takového jednání.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že uvedení soudci Vrchního soudu v Praze nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u jmenovaného soudu pod sp. zn. 7 Cmo 389/2011.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. března 2013

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru