Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 293/2020Usnesení NS ze dne 21.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.293.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 293/2020-57

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně: R. M., narozena XY, bytem XY, proti žalované: AB 4 B. V., se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo 34186049, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, o zaplacení částky 70.426,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 31 C 29/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 31 C 29/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání platebního rozkazu podaným u Okresního soudu v Chomutově dne 25. 1. 2018 domáhá vydání soudního rozhodnutí, kterým by byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 70.426,- Kč, a to z titulu bezdůvodného obohacení.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 15. 5. 2020, č. j. 31 C 29/2018-52, vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci (výrok I.) s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (výrok II.).

Okresní soud v Chomutově konstatoval, že v projednávané věci je přítomen mezinárodní prvek založený na skutečnosti, že žalovaná je zahraniční právnickou osobou (obchodní korporací) se sídlem v Nizozemí a na posouzení mezinárodní příslušnosti je třeba aplikovat článek 26 odstavec 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012. Uvedl, že je sice založena pravomoc soudů České republiky (žalovaná se na výzvu soudu vyjádřila k žalobě, aniž by namítla jeho nepříslušnost, čímž se žalovaná řízení před soudem zúčastnila), nicméně podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí. Žalovaná nemá na území České republiky obecný soud a místní soudní příslušnost nelze určit ani jiným způsobem. Proto Okresní soud v Chomutově vyslovil svou místní nepříslušnost a věc ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 84 odst. 1 o. s. ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Podle ustanovení § 86 odst. 3 o. s. ř. proti zahraniční osobě lze podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

V ustanovení § 87 o. s. ř. je pak upravena místní příslušnost na výběr daná a v ustanovení § 88 o. s. ř. místní příslušnost výlučná.

V projednávané věci podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť žalovaná, jež je obchodní korporací se sídlem v Nizozemí, nemá obecný soud v České republice (okresní soud a ani krajský soud, jenž by rozhodoval v prvním stupni), v České republice nemá umístěn podnik či organizační složku podniku a není známo, že by měla v České republice majetek. Nejsou splněny ani podmínky pro místní příslušnost na výběr danou či výlučnou.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má navíc žalobkyně bydliště.

Je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu dle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (k tomu srovnej usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, jež bylo publikováno pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 7. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru