Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 291/2020Usnesení NS ze dne 21.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.291.2020.1
Dotčené předpisy

§ 105 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 291/2020-119

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., ve věci žalobce Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. Japan, se sídlem v Japonsku, Tokyo, Chiyoda-ku, 2-1 Marunouchi 1-chome, zastoupeného obecným zmocněncem CRScz s. r. o., se sídlem v Praze 6, Junácká 1658/22, zastoupeným JUDr. Viktorem Mišíkem, advokátem se sídlem v Bratislavě (Slovensko), Zámocká 1, adresa pro doručování v ČR: JUDr. Zdenka Friedelová, advokátka se sídlem v Ostravě, Místecká 329/258, proti žalovanému Metaal Transport BV, se sídlem v Nizozemském království, Rotterdam, Heijplaatweg 16, o zaplacení 6 979,16 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 19 C 320/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 19 C 320/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 4. 11. 2019 žalobu o zaplacení částky 6 979,16 EUR s příslušenstvím. Tvrdil, že žalovaný, jakožto přepravce, je pověřen společností Sumimoto Corporation, Japan, smlouvou o přepravě zboží k provedení přepravy 24 037 kg niklových briket z místa nakládky v Rotterdamu, Nizozemské království, do místa vykládky v areálu společnosti Moravia Steel, a. s. v Třinci, předmět přepravy řádně nedoručil, neboť chybělo 540 kg přepravovaného tovaru. Žalobce, jakožto pojistitel, pak společnosti Sumimoto Corporation, Japan, uhradil škodu za částečnou ztrátu zásilky ve výši žalované částky.

Soud prvního stupně z článku 31 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) (dále jen „Úmluva CMR“), podle něhož spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě může žalobce vést, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání (u jiných soudů nemůže žalobce spor vést), dovodil mezinárodní pravomoc českých soudů.

Při zkoumání místní příslušnosti podle ustanovení § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) vyšel soud prvního stupně z toho, že žalovaný je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Nizozemském království, a že v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku se nenachází jeho majetek, ani tam není umístěn jeho závod nebo organizační složka jeho závodu. Konstatoval proto, že není ani obecným soudem žalovaného, ani soudem na výběr daným podle § 87 o. s. ř., ani nejde o případ, kdy by namísto obecného soudu žalované byl k řízení výlučně příslušný jiný soud podle § 88 o. s. ř. Usnesením ze dne 6. 11 2019, č. j. 19 C 320/2019-29, tudíž vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (…).

Podle § 84 odst. 1 o. s. ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o. s. ř. platí, že je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Podle § 86 odst. 3 o. s. ř. proti zahraniční osobě lze podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

Ustanovením § 87 o. s. ř. je pak upravena místní příslušnost na výběr daná a ustanovením § 88 o. s. ř. místní příslušnost výlučná.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V dané věci pak podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť žalovaný, jenž je obchodní společností se sídlem v Nizozemském království, nemá obecný soud v České republice, v České republice nemá umístěn podnik či organizační složku podniku a není známo, že by měl v České republice majetek. Nejsou přitom splněny ani podmínky pro místní příslušnost na výběr danou či výlučnou.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud proto po předložení věci Okresním soudem ve Frýdku-Místku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 7. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru