Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 290/2020Usnesení NS ze dne 12.08.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.290.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 290/2020-57

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce R. L., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného obecnou zmocněnkyní Martinou Luxovou, bytem taktéž, proti žalovanému L. K., narozenému dne XY, bytem v XY, o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 6/2020, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 6/2020 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku dne 28. 8. 2019 domáhá vůči žalovanému zvýšení výživného „pro zletilé dítě“ (posledně upraveného

od 1. 9. 2006) z dosavadní částky 2.000 Kč na částku 6.000 Kč měsíčně.

Okresní soud ve Frýdku-Místku vyslovil usnesením ze dne 5. 12. 2019,

č. j. 42 C 241/2019-19, svou místní nepříslušnost z důvodu, že není obecným soudem žalovaného, neboť ten v době zahájení řízení pobýval na adrese XY, a věc proto byla postoupena Okresnímu soudu v Pardubicích.

Okresní soud v Pardubicích následně věc postoupil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o delegaci vhodné dle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť v průběhu řízení zjistil, že žalovaný se přestěhoval na adresu trvalého bydliště v obvodu Okresního soudu Frýdek-Místek, a navrhl, aby věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Frýdku-Místku. Vhodnost delegace odůvodnil tím, že v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku bydlí oba účastníci a soudu se „jeví jako nehospodárné, aby oni či jejich zástupci „vážili“ k případným jednáním cestu do Pardubic, kde ani jeden z nich nebydlí“, a to i s ohledem na značnou vzdálenost sídla okresního soudu v Pardubicích od bydliště účastníků.

Žalobce k výzvě Okresního soudu v Pardubicích, aby se účastníci vyjádřili k navrženému přikázání věci z důvodu vhodnosti ve lhůtě 10 dnů, doručené mu

dne 29. 5. 2020, s tímto postupem vyjádřil svůj souhlas. Taktéž žalovaný, jenž výzvu obdržel téhož dne, žádné námitky nevznesl, byť se výslovně k ní nevyjádřil; vzhledem k ve výzvě soudu připojené doložce ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř. se tak předpokládá, že proti navrhovanému postupu nemá žalovaný námitek.

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům (srov. § 12 odst. 3 věty první o. s. ř.), shledal, že v projednávané věci jsou dány důvody k přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

S ohledem na okolnosti případu lze u soudu, k němuž je v projednávané věci navrhována delegace věci, důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější průběh řízení. V obvodu Okresního soudu ve Frýdku Místku totiž bydlí nejen žalobce, ale (jak vyplývá z vyjádření žalovaného doručeného Okresnímu soudu v Pardubicích dne 24. 4. 2020, z vyjádření bývalého zaměstnavatele ze dne 25. 3. 2020 i z informací ze šetření k osobě poskytnutých soudu Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Policie Pardubického Kraje, Územním odborem Pardubice, Obvodní oddělení 3 ze dne 24. 3. 2020) i žalovaný; jde přitom o věc zvýšení výživného pro zletilé dítě - žalobce. Žalobce přitom s přikázáním věci vyjádřil souhlas a u žalovaného absentuje negativní vyjádření. Za užití § 101 odst. 4 o. s. ř. tak Nejvyšší předpokládá, že proti přikázání věci uvedenému soudu nemá žalobce námitek a že se jeho poměrů přikázání věci zásadně nepříznivě nedotkne. V řízení přitom nebylo doposud přistoupeno k provádění takového dokazování či jiných úkonů, pro něž by přikázání věci mohlo být v rozporu se zásadou ekonomie řízení.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti vyhověl a věc přikázal Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku (srov. § 12 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 8. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru