Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 281/2012Usnesení NS ze dne 17.09.2012

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:28.ND.281.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 281/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce Společenství domu čp. 678, IČ: 26781409, se sídlem v Praze 6, K Červenému vrchu 678/1, zast. JUDr. Irenou Malcovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Olštýnská 607/1, proti žalované Mount Tessin s. r. o., IČ: 27146502, se sídlem v Brně, Veselá 199/5, o zaplacení 259.460,65 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 92/2011, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 49 C 92/2011, se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Žalobce podáními ze dne 30. 5. 2011 a 9. 12. 2011 navrhl, aby shora uvedená věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Uvedl, že sídlo žalované zapsané v obchodním rejstříku je toliko formální. Na adrese svého sídla je totiž dotčená obchodní společnost neznámá. Poukázal rovněž na okolnost, že jediný společník žalované je právnickou osobou sídlící v Praze 4. V Praze se nachází i stavba, v důsledku jejíž rekonstrukce vznikl dluh, jehož úhrady se žalobce domáhá. Bydlí zde i svědci (technický dozor, členové výboru), jejichž výpověďmi žalobce eventuelně hodlá prokázat svá tvrzení. Dle názoru žalobce je tak přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 v souladu se zásadou hospodárnosti řízení.

Žalovaná se nevyjádřila.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Se zřetelem na okruh dosud navrhovaných důkazů (k prokázání žalobních tvrzení jsou označeny toliko listinné důkazy založené ve spise) by v projednávané věci přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 samo o sobě k hospodárnějšímu a rychlejšímu projednání sporu nevedlo. Okolnost, že svědci, které hodlá žalobce eventuelně označit k prokázání svých tvrzení, bydlí v Praze, pak důvod pro přikázání věci jinému soudu rovněž nezakládá. Případnou nezbytnou osobní účast svědků při určitém úkonu (např. svědecké výpovědi) je totiž možno řešit dožádáním podle § 39 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 29 Nd 312/2007, uveřejněné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 5918). Okolností odůvodňující delegaci vhodnou zásadně není ani skutečnost, že žalovaná právnická osoba je na adrese svého sídla neznámá.

Výjimečné důvody pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně tak v posuzovaném případě naplněny nejsou. Nejvyšší soud proto návrhu žalobce nevyhověl a předmětnou věc Obvodnímu soudu pro Prahu 4 ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2012

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru