Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 280/2013Usnesení NS ze dne 04.12.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.280.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 85 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 280/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně J. B., zastoupené JUDr. Michalem Kačmaříkem, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Poštovní 2, proti žalovanému S. Š., o částku 483.141,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 130 C 62/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 130 C 62/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 4. 2013, č. j. 162 C 2/2013-11, vyslovil svoji místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu v Trutnově jako soudu místně příslušnému dle § 85 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný měl v době zahájení řízení bydliště v obvodu Okresního soudu v Trutnově a na místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě nelze usuzovat ani z ustanovení § 84 a § 88 o. s. ř.

Okresní soud v Trutnově posléze předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, neboť měl za to, že by věc měla být projednána Okresním soudem v Ostravě, v jehož obvodu má bydliště žalobkyně, sídlí zde její ustanovený zástupce a bydliště zde má i většina ze sedmi navrhovaných svědků. Místní příslušnost Okresního soudu v Trutnově je oproti tomu dána pouze místem trvalého bydliště žalovaného, jenž se v něm však z důvodu výkonu trestu fakticky nezdržuje. K předpokládanému ukončení pobytu žalovaného ve věznici by mělo dojít až dne 15. 8. 2016. Lze přitom očekávat značný význam výpovědi žalobkyně i svědků pro rozhodnutí v projednávané věci, a nejeví se tak vhodné je provádět přes dožádaný soud, neboť takový výslech má vzhledem k nemožnosti okamžité reakce zákonného soudce (doplňující dotazy apod.) omezenou vypovídací hodnotu.

Žalobkyně se k návrhu na přikázání věci nevyjádřila.

Žalovaný se vyjádřil v tom směru, že preferuje urychlené ukončení sporu, a z jeho vyjádření je zřejmé, že má za to, že by věc měla být rozhodnuta projednávajícím soudem.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z dané zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 29 Nd 227/2008).

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. V daném případě lze přihlédnout k tomu, že vedení sporu u soudu místně příslušného dle § 85 o. s. ř. by nebylo pro žalovaného s ohledem na jeho umístění ve věznici přínosem, tak jako by se v jeho obvodu fakticky zdržoval. Oproti tomu je pravděpodobné, že výslech žalobkyně i navrhovaných svědků bude probíhat rychleji a efektivněji u soudu, v jehož obvodu mají tyto osoby bydliště, či jenž není od jejich bydliště přespříliš vzdálen. Ze žaloby se navíc podává, že záležitosti související se žalovaným nárokem prošetřovalo příslušné pracoviště Policie ČR v Ostravě a že přinejmenším část skutkového děje, od nějž se nárok žalobkyně odvíjí, se měla udát právě v Ostravě. S ohledem na provázanost sporu s obvodem Okresního soudu v Ostravě a absenci obvyklé vazby žalovaného na jeho obecný soud dle § 85 odst. 1 o. s. ř. lze tedy usuzovat, že předpoklad, že řízení u Okresního soudu v Ostravě bude probíhat rychleji a hospodárněji, je naplněn, a projednáním věci tímto soudem tak bude vyhověno i požadavku žalovaného na co nejrychlejší vyřízení věci.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2013

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru