Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 253/2002Usnesení NS ze dne 18.12.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.ND.253.2002.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 253/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce G. P., a.s., proti žalovanému JUDr. J. S., jako správci konkursní podstaty úpadkyně Č. K., spol. s r.o., o určení, že nemovitosti uvedené v žalobě nepatří do konkurzní podstaty úpadce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 86/2000, o námitce podjatosti soudce Vrchního soudu v Praze, takto:

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. F. K. není vyloučen z projednání této věci.

Odůvodnění:

Ve shora označené právní věci vznesl žalobce před zahájením jednání dne 24. 10. 2002 námitku podjatosti vůči osobě předsedy senátu JUDr. F. K. Podle obsahu písemného zdůvodnění této námitky je žalobce účastníkem řízení vyvolaného konkursním řízením ve věci č.j. 96 K 46/99. V průběhu tohoto řízení zjistil zástupce žalobce, že uvedený předseda senátu rozhodoval již v sedmi řízeních vyvolaných konkursem, mimo jiné i v řízení o povolení obnovy řízení o prohlášení konkursu, která je vedena pod sp. zn. 1 Ko 220/2000.

Ve věci sp. zn. 96 K 46/99 rozhodnutím ze dne 8. 6. 2000 bylo potvrzeno usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 10. 4. 2000, č.j. 96 K 46/99-1999, jímž byl návrh na povolení obnovy řízení o prohlášení konkursu ve věci sp. zn. 96 K 46/99 zamítnut. Podle žalobce byla tato věc neúměrně rychle vyřízena, ač v jiných věcech o odvolání úpadce bylo rozhodnuto v delší lhůtě. Domnívá se proto žalobce, že nebývalá rychlost je vysvětlitelná poměrem soudce k věci. Odvolací soud pod předsednictvím JUDr. F. K. přehlédl vady řízení, na které v odůvodnění námitky žalobce podrobněji poukázal.

Předseda senátu JUDr. F. K. ve svém vyjádření z 25. října 2002 uvedl, že žádného z účastníků nezná, na výsledku sporu zájem nemá a nejsou mu známy žádné skutečnosti, jež by vzbuzovaly pochybnosti o jeho podjatosti. Argumenty žalobce se nesou k tvrzením vztahujícím se k okolnostem, jež spočívají v postupu soudce v jiné věci. Jako předseda senátu 1 Ko se snaží vyřizovat každou věc, kterou senát projednává, bez průtahů, ve věcech odvolání proti rozhodnutím o prohlášení konkursu přirozeně rozhoduje přednostně.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 16 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud po přezkoumání obsahu spisu a důvodů namítané podjatosti dospěl k závěru, že podmínky ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. splněny nejsou. Z obsahu spisu se nepodává věrojatný závěr o existenci důvodů uvedených v citovaném ustanovení. Poukaz žalobce na údajné upřednostnění projednávání jiné věci je nepřípadný. V tomto směru se jednak odkazuje na ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř., jednak se připomíná, že projednávání věci týkajících se konkursu a vyrovnání přirozeně svou povahou zakládá urgentnost projednání věcí (tedy i odvolání v těchto věcech) právě pro svůj význam a povahu. Nelze proto z náležitého splnění povinnosti soudu na urychleném vyřízení věci (odvolání) takové věci se týkající dovozovat existenci důvodů uváděných v § 14 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru