Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 226/2020Usnesení NS ze dne 03.06.2020

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.226.2020.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 226/2020-351

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., ve věci žalobce A. H., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem se sídlem v Brně, Tř. Kapitána Jaroše 1844, proti žalovanému J. N., nar. XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Zdeňkou Nocarovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 1, V Jirchářích 148/4, o zaplacení částky 87.400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 106/2015, o námitce podjatosti, takto:

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 27 Cdo 4220/2019.

Odůvodnění:

Poté, co se žalovaný dozvěděl o složení senátu Nejvyššího soudu pověřeného projednáním věci vedené u téhož soudu pod sp. zn. 27 Cdo 4220/2019, vznesl námitku podjatosti soudce soudního oddělení 27 JUDr. Petra Šuka. Důvody vyloučení soudce spatřoval v jeho blízkém vztahu s V. J., který je, stejně jako právní zástupkyně žalovaného, společníkem společnosti XY. Z popisovaných přátelských vazeb mezi soudcem a J. přitom dovozoval, že soudce bude při projednávání a rozhodování věci ovlivněn znalostmi o konfliktních vztazích mezi jeho právní zástupkyní a J.

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk ve svém vyjádření uvedl, že J. v předmětné věci nezastupuje ani jednu ze stran sporu a nevystupuje zde ani jako účastník řízení. Sdělil dále, že nemá žádný poměr k projednávané věci, účastníkům ani jejich zástupcům a nejsou mu známy žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo důvodné pochybovat o jeho nepodjatosti. Není mu přitom ničeho známo o údajných sporech mezi právní zástupkyní žalovaného a J.

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1, věta první, o. s. ř.).

Poměr k věci ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, v němž soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce, či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský, či naopak nepřátelský (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2013, sp. zn. 23 Nd 321/2013).

Vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci lze jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, respektive, když je evidentní, že vztah soudce k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům dosahuje takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti přetrvávají pochybnosti, zda bude s to nezávisle a nestranně rozhodovat (viz kupř. usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. III. ÚS 209/04, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 4 Nd 178/2009).

Z argumentů, jimiž je odůvodněna námitka podjatosti výše uvedeného soudce, nelze usuzovat na to, že by v projednávané věci byl důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Z tvrzení žalovaného, obsahu spisu ani vyjádření soudce totiž v situaci, kdy J., jehož přátelský vztah k soudci je předestírán, není účastníkem sporu ani zástupcem některé z procesních stran a v řízení ani nevychází najevo, že by na výsledcích sporu byl jakkoliv (právně či majetkově) zainteresován, zjevně nevyplývají okolnosti, pro něž by byl označený soudce ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. z projednání a rozhodnutí věci vyloučen.

Z naznačených důvodů Nejvyšší soud, rozhodující podle § 16 odst. 1, věty první, o. s. ř., vznesenou námitku podjatosti shledal neopodstatněnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. 6. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru