Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 225/2016Usnesení NS ze dne 01.02.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.ND.225.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 225/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci oprávněné JARMES spol. s r.o., IČ 48953261, se sídlem v Kropáčově Vrutici, Krpy 13, zastoupené Mgr. Pavlem Motlem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Jaselská 1391, proti povinné Speed Works s. r. o., zapsané v Obchodním registru Okresného súdu Bratislava I pod IČ 46003207, se sídlem v Bratislavě, Kazanská 52, Slovenská republika, o 320 euro s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 57 EXE 808/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 57 EXE 808/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Kladně byla dne 13. 7. 2015 doručena žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 11. 12. 2015, č. j. 57 EXE 808/2015-30, vyslovil svoji místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění svého usnesení soud ocitoval ustanovení § 45 odst. 2 a § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“), a § 11 odst. 3 o. s. ř, poukázal na to, že povinná je právnická osoba se sídlem mimo území České republiky a není známo, má-li zde majetek, což jej přivedlo k závěru, že jelikož podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – nalézt majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 30 Nd 105/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 26 Nd 90/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 22 Nd 78/2014). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Okresní soud v Kladně.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2017

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru