Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 22/2013Usnesení NS ze dne 06.02.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.22.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 22/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobce Ing. J. V., bytem v O., zast. JUDr. Josefem Jurasem, advokátem se sídlem v Ostravě, Jiráskovo nám. 8, proti žalované Credium, a. s., IČ: 25139886, se sídlem v Praze 13, Bucharova 2657/12, zast. Mgr. Evou Bernadet, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 572/11, o zaplacení 510.594,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 13 C 314/2011, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 13 C 314/2011 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 předložil spis k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě. Uvedl přitom, že v Ostravě bydlí žalobce a sídlí zde i pobočka žalované. U Okresního soudu v Ostravě v minulosti mezi týmiž účastníky řízení probíhaly spory o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a o zaplacení dlužné mzdy. Pracovněprávní spor skutkově obdobný projednávané věci je v současnosti u Okresního soudu v Ostravě veden mezi týmiž účastníky řízení pod sp. zn. 85 C 56/2012. Dle názoru předkladatele je vhodné, aby z výše vylíčených důvodů byla projednávaná věc přikázána Okresnímu soudu v Ostravě.

Žalobce se k přikázání věci nevyjádřil.

Žalovaná s přikázáním věci Okresnímu soudu v Ostravě nesouhlasila. Namítala, že v řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 56/2012 bude rozhodováno o jiných nárocích, než které uplatňuje žalobce v projednávané věci. Upozornila na okolnost, že v řízení před Okresním soudem v Ostravě doposud nebylo nařízeno žádné jednání ve věci, zatímco v řízení o projednávané věci bylo před Obvodním soudem pro Prahu 5 již konáno přípravné jednání a jsou zde shromážděny i veškeré důkazy. Upozornila též na okolnost, že v případě přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě by jí neúměrně vzrostly náklady řízení.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V posuzovaném případě by se přikázání věci zásadně nepříznivě projevilo v poměrech žalované, jež s uvedeným postupem nesouhlasí a která by nesla zvýšené náklady řízení spojené s účastí své právní zástupkyně, mající sídlo v Praze, na procesních úkonech realizovaných Okresním soudem v Ostravě. Vzhledem k tomu, že před Obvodním soudem pro Prahu 5 se dne 10. 9. 2012 již konalo jednání o věci samé, při kterém bylo prováděno dokazování, nelze ani předpokládat, že by věc byla jiným než příslušným soudem projednána rychleji a hospodárněji.

Výjimečné důvody pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně tak v posuzovaném případě naplněny nejsou. Nejvyšší soud proto předmětnou věc Okresnímu soudu v Ostravě ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. února 2013

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru