Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 21/2015Usnesení NS ze dne 17.02.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.ND.21.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 21/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně: AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, registrační číslo 341 92 873, se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, Nizozemské království, zastoupena JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze, Purkyňova 74/2, proti žalovanému V. P., o zaplacení 69.356,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 249 EC 68/2012, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 249 EC 68/2012 projedná a rozhodne Okresní soud ve Strakonicích.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Městského soudu v Brně se žalobkyně domáhá po žalovaném zaplacení částky 69.356,96 Kč s příslušenstvím, a to na základě „Úvěrové smlouvy o poskytnutí revolvingovém úvěru č. 5011230737“.

Usnesením ze dne 2. října 2014, č. j. 249 EC 68/2012-90, Městský soud v Brně vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), se závěrem, že prorogační doložka obsažená v obchodních podmínkách, které jsou součástí shora uvedené úvěrové smlouvy, podle níž je „místně příslušný soud v Brně, který je věcně příslušný k projednání věci“ absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§ 55 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku), a podmínky místní příslušnosti se soudu nepodařilo zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dané věci, patřící do pravomoci českých soudů, není známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale) ani kde se zdržoval; je stále hlášen na adrese „S., B. č. 614“, kde se však nezdržuje. K založení místní příslušnosti soudu přitom v dané věci nedošlo ani sjednáním prorogační doložky podle ustanovení § 89a o. s. ř. (k otázce platnosti prorogační doložky sjednané ve spotřebitelské smlouvě, kterou je rovněž mezi účastníky uzavřená úvěrová smlouva, srov. např. závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. října 2013 sp. zn. Cpjn 200/2011, uveřejněném pod č. 79/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 530/2012).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.) určil, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud ve Strakonicích, v jehož obvodu je adresa trvalého pobytu žalovaného (jež současně adresou, kterou žalobce uvedl v žalobě jako doručovací adresu žalovaného). K soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, žádný vztah žalovaného zjištěn nebyl, neboť tento soud byl určen pouze (neplatnou) dohodou o prorogaci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2015

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru