Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 209/2017Usnesení NS ze dne 28.06.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.ND.209.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 209/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně Československé obchodní banky a. s., IČO 00001350, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, zastoupené Mgr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Praze, Národní 60/28, proti žalované M. B., roz. T., o zaplacení 13 148,12 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 324/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 324/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání platebního rozkazu, podaným u Okresního soudu v Chebu, se žalobkyně domáhá, aby byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 13 148,12 Kč s příslušenstvím, jež má představovat nesplněný peněžitý závazek žalované plynoucí z účastníky uzavřené smlouvy o úvěru.

Usnesením ze dne 2. května 2017, č. j. 15 C 324/2015-66, Okresní soud v Chebu vyslovil svoji místní nepříslušnost (§ 105 odst. 1, 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) a současně rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že k době zahájení řízení není znám obecný soud žalované a místně příslušný soud nelze určit ani podle jiných zákonem stanovených předpokladů.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř., vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Z provedeného šetření vyplývá, že na adrese, jež je v evidenci obyvatel uvedena jako adresa trvalého pobytu žalované, žalovaná nebydlí (jde o údaj o trvalém pobytu na adrese sídla ohlašovny Městského úřadu M. L.) a v době zahájení řízení se zde nezdržovala (ba ani zdržovat nemohla). Relevantní okolnosti, z nichž by bylo možné s určitostí dovodit, kde měla žalovaná v době zahájení řízení bydliště, resp. kde se alespoň zdržovala, při vyčerpání veškerých dostupných prostředků okresním soudem zjištěny nebyly.

Lze proto uzavřít, že podmínky pro určení místně příslušného soudu (v daném případě obecného soudu žalované podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř.) nelze zjistit a z obsahu spisu také nevyplývá, že by v projednávané věci byla místní příslušnost soudu založena na základě jiné skutečnosti (§ 86 až § 89a o. s. ř.).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.), určil, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Chebu, u něhož byla žaloba podána a který ve věci již provedl prvotní úkony (a v jehož obvodu je žalovaná hlášena k trvalému pobytu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru