Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 201/2014Usnesení NS ze dne 05.08.2014

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:28.ND.201.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 252 odst. 2 o. s. ř.

§ 52 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 201/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause ve věci oprávněné ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306, se sídlem v Pardubicích - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská 445/6, proti povinnému R. V., o 1.278,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 10803/2014, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 10803/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Ostravě byl dne 12. 2. 2014 doručen návrh na nařízení exekuce a na pověření exekutora.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 11. 4. 2014, č. j. 94 EXE 10803/2014–19, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu. V odůvodnění svého usnesení soud ocitoval ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen „e. ř.“), jakož i relevantní a dle § 52 e. ř. podpůrně aplikovatelné ustanovení občanského soudního řádu, a uvedl, že v řízení bylo zjištěno, že trvalý pobyt povinného na adrese uvedené v návrhu oprávněného, exekučním titulu i v žádosti exekutora o pověření k provedení exekuce byl zrušen a další místo trvalého pobytu povinného nebylo zaevidováno. Nepodává se tedy, že by povinný měl v době podání exekučního návrhu trvalý pobyt v obvodu Okresního soudu v Ostravě a že by tedy tento soud byl v souladu s § 45 odst. 2 e. ř. soudem místě příslušným. Oprávněná osoba současně přes výzvu učiněnou prostřednictvím exekutora neoznačila místo, kde se nachází majetek povinného. S ohledem na tyto skutečnosti vyslovil Okresní soud v Ostravě v souladu s § 105 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 e. ř. svou místní nepříslušnost a dle § 105 odst. 2 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 e. ř. se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2, věty první, o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 30 Nd 105/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 26 Nd 90/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 22 Nd 78/2014). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Okresní soud v Ostravě.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2014

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru