Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 19/2020Usnesení NS ze dne 22.01.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.19.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 85 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 19/2020-38

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce: Diners Club CS, s.r.o., identifikační číslo osoby 357 57 086, se sídlem v Bratislavě - Staré Mesto, nám. Slobody 11, Slovenská republika, v České republice jednající prostřednictvím Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, identifikační číslo osoby 247 68 669, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, zastoupeného Mgr. Petrou Pahoreckou, advokátkou se sídlem v Brně, Sochorova 3226/40, proti žalovanému: M. H. V., narozen XY, naposledy bytem XY, zastoupen opatrovníkem JUDr. Davidem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 6, Na Okraji 439/44, o zaplacení 131 070,89 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 40 C 53/2019, o určení soudu, jenž věc projedná a rozhodne, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 40 C 53/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, podaným u Obvodního soudu pro Prahu 9, domáhá, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku 131 070,89 Kč s příslušenstvím, jako plnění za závazkového vztahu založeného smlouvou o úvěru, jíž účastníci uzavřeli dne 5. 1. 2016.

Usnesením ze dne 13. prosince 2019, č. j. 40 C 53/2019-34, Obvodní soud pro Prahu 9 vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), se závěrem, že chybí podmínky pro určení místní příslušnosti (není známo bydliště žalovaného ani místo, kde se zdržuje, žalovaný není občanem České republiky a není evidován v informačním systému evidence obyvatel ani v evidenci podle jiných právních předpisů).

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř., vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Se zřetelem na výsledky provedeného šetření předkládajícího soudu, z nichž vyplývá, že podmínky místní příslušnosti v dané věci nelze zjistit [nejsou známy okolnosti pro určení obecného soudu žalovaného (§ 84, § 85 odst. 1 o. s. ř.) ani pro určení příslušnosti podle místa, kde má majetek (§ 86 odst. 2 o. s. ř.), a nejde ani o některý z případů příslušnosti dané na výběr či výlučné; § 87 a 88 o. s. ř.], je zjevné, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že danou věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 1. 2020

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru