Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 181/2013Usnesení NS ze dne 02.07.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.181.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2, 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 181/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobce Ing. M. B., zastoupeného JUDr. Irenou Motalovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, U Prachárny 4458, proti žalované CANADIANA-WHIRLPOOLS, spol. s r.o., IČ: 47906685, se sídlem v Praze – Uhříněvsi, Na Vysočině 829, zastoupené JUDr. Milanem Zámiškou, advokátem se sídlem v Plzni, Radyňská 479/5, o zaplacení 325.616,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 167/2012, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 167/2012 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 předložil shora uvedenou věc se svým návrhem na delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Zlíně. Návrh odůvodňuje tím, že v obvodu Okresního soudu ve Zlíně bydlí žalobce a statutární orgány žalované obchodní společnosti a nachází se zde i bazén, ohledně jehož dodávky a montáže vznikl mezi účastníky řízení spor. Dle názoru předkladatele uvedené skutečnosti odůvodňují přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně.

Žalobce se k navrhovanému postupu nevyjádřil.

Žalovaná s přikázáním věci Okresnímu soudu ve Zlíně nesouhlasí. Uvedla, že výkon své podnikatelské činnosti soustřeďuje do sídla nacházejícího se v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10. Jednatel žalované obchodní společnosti se ve svém bydlišti nacházejícím se v obvodu Okresního soudu ve Zlíně zdržuje pouze ve volném čase a nepravidelně. Současný právní zástupce žalované sídlí v Plzni, takže je pro něj Obvodní soud pro Prahu 10 dopravně snáze dosažitelný než Okresní soud ve Zlíně. Ve věci navíc přichází do úvahy důkaz výslechem zástupce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., pobočka Plzeň, který lze rovněž snáze realizovat u Obvodního soudu pro Prahu 10. Žalovaná odkázala rovněž na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 544/02.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V projednávané věci by se přikázání věci výrazně nepříznivě projevilo v poměrech žalované, jež s přikázáním věci nesouhlasí a která by nesla zvýšené náklady řízení spojené s účastí svého právního zástupce, majícího sídlo v Plzni, na procesních úkonech realizovaných Okresním soudem ve Zlíně. Vzhledem k okolnosti, že se jednatel žalované obchodní společnosti mající sídlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10 zdržuje ve svém bydlišti v obvodu Okresního soudu ve Zlíně pouze ve volném čase a nepravidelně, by pro případ přikázání věci nebylo lze vyloučit ani zvýšené náklady žalované spojené s účastí svého jednatele na procesních úkonech Okresního soudu ve Zlíně. Sama skutečnost, že v obvodu Okresního soudu ve Zlíně bydlí žalobce, jenž se ostatně k přikázáním věci ani nevyjádřil, pak důvod pro přikázání věci tomuto soudu nezakládá. Případnou nezbytnou osobní účast žalobce při určitém úkonu (účastnické výpovědi apod.) je totiž možno řešit dožádáním podle § 39 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 29 Nd 312/2007, uveřejněné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 5918). Okolnost, že se bazén, ohledně jehož dodávky a montáže vznikl mezi účastníky řízení spor, nachází v obvodu Okresního soudu ve Zlíně, by vzhledem k dosavadním důkazním návrhům (účastníci nenavrhují důkaz místním ohledáním apod.) rovněž neměla vést ke zvyšování nákladů řízení vedeného u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 10.

Jelikož v posuzovaném případě výjimečné důvody pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně naplněny nejsou, Nejvyšší soud návrhu Obvodního soudu pro Prahu 10 nevyhověl a předmětnou věc Okresnímu soudu ve Zlíně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2013

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru