Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 18/2017Usnesení NS ze dne 21.06.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.ND.18.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 18/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Miloše Póla a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause, v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, IČO 411 97 518, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, s adresou pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 14, proti povinné P. L., o zaplacení částky 20 003 , vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 16 EXE 2868/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 16 EXE 2868/2016 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová požádala dne 7. 11. 2016 Okresní soud ve Znojmě o pověření a nařízení exekuce, přičemž řečený soud usnesením ze dne 7. prosince 2016, č. j. 16 EXE 2868/2016-19, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), a to se závěrem, že chybí podmínky místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v exekučním návrhu oprávněné i v žádosti exekutora o pověření a nařízení exekuce je povinná označena bydlištěm na adrese Z., ovšem ze zprávy Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru cizinecké policie soud zjistil, že povinná nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu a neprochází žádnými evidencemi Policie České republiky. Podle zprávy Vězeňské služby České republiky zprávy není povinná ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a podle sdělení Obecního úřadu Šumná nemá povinná trvalý pobyt na adrese Š., na této adrese se ani nezdržuje a ani není známo, kde v současnosti žije.

Z provedeného šetření tedy vyplývá, že povinná v současné době nemá v České republice místo trvalého pobytu, resp. místo pobytu podle druhu pobytu cizince, a v dané fázi (ke dni zahájení řízení) není známo ani místo, kde má povinná majetek. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že místně příslušným soudem určil Okresní soud ve Znojmě, u něhož bylo řízení zahájeno.

Skutečnost, zda povinná má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo případně až činností soudem pověřené soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 6. 2017

Mgr. Miloš Pól

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru