Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 179/2015Usnesení NS ze dne 02.06.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.ND.179.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 179/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. Ondřejem Doležalem, advokátem se sídlem v Brně, Křížova 463/15, proti žalovanému Mgr. R. L., IČO: 757 57 575, podnikateli s místem podnikání v Brně, Ruská 1147/3, (dříve advokát, naposledy se sídlem v Praze 6, Krocínovská 802/1), o zaplacení částky 2.350.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 116/2013, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 116/2013 se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Brně se žalobce po žalovaném domáhá zaplacení částky 2.350.000,- Kč s příslušenstvím, s odůvodněním, že jde o žalovaným nesplněný dluh ze smlouvy o narovnání.

Podáním ze dne 13. února 2014 žalovaný navrhl, aby věc byla „postoupena“ Obvodnímu soudu pro Prahu 6, odůvodňuje podaný návrh tím, že za řízení přesunul sídlo své advokátní kanceláře z Brna do Prahy (na adresu Praha 6, Krocínovská 802/1) a je pro něj obtížné dojíždět k jednání soudu do Brna.

S přihlédnutím k obsahu podání žalovaného (§ 41 odst. 1 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), přes jeho nepřiléhavé označená, kvalifikoval soud podání žalovaného jako návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Žalobce s návrhem na přikázání věci jinému soudu nesouhlasil.

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený dotčeným soudům (Městskému soudu v Brně a Obvodnímu soudu pro Prahu 6, jemuž má být věc přikázána) posoudil návrh žalovaného a dospěl k závěru, že podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti v posuzovaném případě dány nejsou.

Obecně platí, že důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem stanovenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Okolnosti tvrzené žalovaným – i se zřetelem k výše uvedenému – přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. neodůvodňují. Nelze uzavřít, že přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 bylo by dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, než u soudu místně příslušného, u něhož bylo již dříve zahájeno řízení, a že důvodem k přikázání věci mohla by být toliko změna sídla žalovaného coby advokáta v průběhu řízení (nehledě na zjištění, že v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou již žalovaný aktuálně zapsán není – byl vyškrtnut). Jiné okolnosti, jež by žalovanému znemožňovaly či podstatně ztěžovaly účast při jednání u místně příslušného soudu, tvrzeny nejsou a tyto se nepodávají ani z obsahu spisu, obsahujícího, krom jiného, též údaj o tom, že jako podnikající fyzická osoba má žalovaný stále místo podnikání evidované v obvodu místně příslušného soudu v Brně.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2015

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru