Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 174/2013Usnesení NS ze dne 05.08.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.174.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 105 odst. 3 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 174/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci složitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem v Praze 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, Správa Ostrava, Ostrava – Mariánské hory, Mojmírovců 5, a příjemce R. L., o úschově částky 54.100,- Kč, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 80 Sd 40/2013, o určení místní příslušnosti, takto:

Řízení o „nesouhlasu s postoupením věci“ vyslovenému ve sdělení Okresního soudu v Chebu ze dne 10. 6. 2013 se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 4. 3. 2013, č. j. 80 Sd 40/2013-11, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Chebu jako soudu místně příslušnému. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že místně příslušným k projednání návrhu o přijetí plnění do úschovy je v souladu s § 88 písm. k) o. s. ř. soud, v jehož obvodu se nachází místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení. Nebylo-li místo plnění dohodnuto, je místem plnění bydliště příjemce, jež se v tomto případě nachází v obvodu Okresního soudu v Chebu, pročež Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl o postoupení věci tomuto soudu, jako soudu místně příslušnému.

Okresní soud v Chebu předložil spis Nejvyššímu soudu se svým vyjádřením, v němž vyslovil nesouhlas s tím, aby byl pokládán za soud místně příslušný. Poukázal na to, že podle § 567 odst. 1 obč. zák. je místem plnění sídlo dlužníka (složitele), a nikoliv příjemce, k čemuž je třeba přihlédnout i při určení soudu místně příslušného k řízení o úschově.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 105 odst. 3 o. s. ř. jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil.

Z uvedených ustanovení je zřejmé, že zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, povolává Nejvyšší soud k určení místně příslušného soudu pouze v případě chybějících nebo nezjistitelných podmínek místní příslušnosti. Pokládá-li se však soud prvního stupně za místně nepříslušný pouze s ohledem na odchylný výklad konkrétních ustanovení určujících podmínky místní příslušnosti, aniž by byly současně naplněny předpoklady pro rozhodování Nejvyššího soudu dle § 11 odst. 3 o. s. ř., jak je tomu v projednávané věci, pak jsou občanským soudním řádem předvídány jiné nástroje k zajištění toho, aby ve věci rozhodoval řádně určený místně příslušný soud.

Jelikož v projednávané věci se zjevně nejedná o případ nezjistitelných či scházejících podmínek řízení ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud není povolán k určení soudu místně příslušného, pročež řízení o předloženém podání pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. srpna 2013

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru