Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 173/2013Usnesení NS ze dne 03.07.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.ND.173.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 173/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce: Ing. Jana Polachová, správkyně konkurzní podstaty úpadce ZADIP, s. r. o., se sídlem v Brně, J. Faimové 11, adresa pro doručování Koliště 7, Brno, proti žalovanému: EuroBrukers Company, s. r. o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Prievozská 2, o zaplacení 584.428,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 C 32/2012, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 C 32/2012 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Dne 2. 7. 2010 podala žalobkyně Krajskému soudu v Hradci Králové návrh na zaplacení částky 584.428,19 Kč s příslušenstvím, s návrhem na vydání platebního rozkazu. Dne 30. 6. 2012 bylo Vrchním soudem v Praze, č. j. Ncp 2346/2010-65, vydáno usnesení, kterým bylo určeno, že k projednání a rozhodnutí ve věci je příslušný Okresní soud v Hradci Králové (věc postoupena dne 11. 7. 2012). Dne 6. 6. 2013 byl spis předložen Okresním soudem v Hradci Králové Nejvyššímu soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. s tím, že soud navrhoval, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně. Důvody vhodnosti soud spatřoval v tom, že žalovaný má sídlo v Bratislavě, správkyně konkurzní podstaty úpadce ZADIP, s. r. o. má sídlo v Brně a konkurzní řízení, kterým byl spor vyvolán, je vedeno u Krajského soudu v Brně. Soud uvedl, že s ohledem na hospodárnost řízení se jeví nejpříhodnějším, aby řízení proběhlo v Brně, které je sídlem žalobce a současně pro žalovaného s ohledem na vzdálenost snadno dosažitelné.

Okresní soud v Hradci Králové si vyžádal stanovisko obou účastníků k zamýšlenému postupu a podle § 101 odst. 4 o. s. ř. se má za to, že proti uvedenému postupu nejsou žádné námitky.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 téhož ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

V daném případě je zřejmé, že nejbližším společně nadřízeným soudem Okresního soudu v Hradci Králové a Městského soudu v Brně je Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud ve věci zejména poukazuje na skutečnost, že o tzv. delegaci vhodné se uvažuje v případě, kdy je např. místně příslušný soud těžko dostupný pro účastníky řízení (s ohledem na jejich věk či zdravotní stav) nebo všichni v úvahu přicházející svědkové žijí v obvodu působnosti jiného soudu apod. V takovém případě by mohlo být ohroženo právo účastníků být přítomen projednání své věci a vyjádřit se ke všem provedeným důkazům (čl. 38 odst. 2 Listiny). Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu důsledky plynoucí z práva na zákonného soudce, omezující v zájmu zamezení libovůle delegaci vhodnou na výjimečné případy, a dále dbát i rovnosti stran sporu; nelze připustit, aby delegace vhodná šla k tíži dalších z účastníků řízení.

Důvody vhodnosti opodstatňující přikázání věci jinému soudu (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) mohou mít různou povahu, a to v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze spolehlivě dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji (srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Nd 33/2001).

V posuzované věci se jeví jako hospodárné (náklady na dopravu, odměna advokáta aj.) a šetřící práva účastníků, aby ve věci dále jednal a rozhodoval Městský soud v Brně. Jde o soud, který je účastníkům řízení nepoměrně dostupnější (místně), nelze rovněž odhlédnout od probíhajícího konkurzního řízení u Krajského soudu v Brně (důkazní materiál). Nadto doposud nebylo ve věci Okresním soudem v Hradci Králové de facto jednáno, resp. činěny úkony ve věci samé.

Nejvyšší soud proto podle § 12 odst. 3 o. s. ř. určil Městský soud v Brně tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2013

JUDr. Ludvík David, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru