Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 59/2019Usnesení NS ze dne 25.06.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Příslušnost soudu věcná
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.59.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 4,6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 59/2019-11

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou E. B., bytem XY, zastoupenou Mgr. Danou Štumpovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 12, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Okresního soudu v Mnichově, Spolková republika Německo (Amtsgericht München), ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 525 F 3047/09, pravomocného dne 20. 10. 2009, jímž bylo rozvedeno manželství V. B. a E. B., rozené P., uzavřené dne 17. 8. 1973 v Praze, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. 5. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Okresního soudu v Mnichově, Spolková republika Německo, ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 525 F 3047/09.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané v členském státě Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Nařízení č. 2201/2003“).

Dle čl. 21 odst. 1 Nařízení č. 2201/2003, jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Podle čl. 21 odst. 3 Nařízení č. 2201/2003 může přesto kterákoliv dotčená osoba požádat o vydání rozhodnutí o uznání nebo neuznání rozhodnutí. O takových návrzích v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům (viz § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, a Úřední věstník Evropské unie 2013/C 85/06).

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru