Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 725/2000Usnesení NS ze dne 28.06.2000

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2000:28.CDO.725.2000.1

přidejte vlastní popisek

28 Cdo 725/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o dovolání F. n. m. ČR, zast. pracovnicí FNM ČR, podaném proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 27.l0.l999, sp.zn. 20 Co 542/98 v právní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, sp.zn. 3 C l47/97 (žalobce J. N., zast. obecným zmocněncem Ing. J. N. proti žalovanému F. n. m. ČR, o vydání majetku z restituce), takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 27.l0.l999,, sp.zn. 20 Co 542/98 se zrušuje.

II. Věc se vrací Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení.

III. V novém rozhodnutí rozhodne krajský soud i o nákladech řízení, včetně nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 28. května l998 pod čj. 3 C l47/97-l3l podal včas odvolání žalobce, který se domáhal, aby odvolací soud rozsudek změnil a žalobě vyhověl, tj. aby uznal žalovaného povinným vydat žalobci majetek po rodičích, vymezený v privatizačním projektu č. 3632 ve formuláři č. 3A, neboť tento majetek by mu měl právem v restituci náležet.

V průběhu odvolacího řízení však žalobce podáním ze dne l6.9.l999, které došlo odvolacímu soudu dne l7.9.l999, vzal žalobu v celém rozsahu zpět.

Ve vyjádření, k němuž odvolací soud vyzval žalovaného, žalovaný uvedl, že se zpětvzetím nesouhlasí a žádá odvolací soud, aby zpětvzetí nepřipustil, protože žalobce chce svým úkonem účelově prodlužovat nejistý právní stav, vyvolaný jeho žalobou a bránit dokončení privatizace. Odvolatel zjistil, že žalobce dne 25.8.l999 u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou podal novou, totožnou žalobu, o jejímž předmětu už okresní soud rozsudkem, napadeným odvoláním žalovaného, rozhodl.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 27. října l999 pod čj. 20 Co 542/98-l64 zpětvzetí žaloby připustil, rozsudek okresního soudu zrušil a řízení zastavil. Současně rozhodl, že žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení před soudem prvního stupně 2.l24,80 Kč do tří dnů. Pokud jde o náklady řízení odvolacího, rozhodl krajský soud, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

V důvodech svého rozhodnutí krajský soud uvedl, že zvážil nesouhlasné stanovisko žalovaného a „neshledal tvrzené důvody vážnými tak, aby vedly k nepřipuštění zpětvzetí žaloby. Tvrzené důvody žalovaného o úmyslu žalobce zdržovat, prodlužovat, či narušovat dokončení privatizace jsou čistě hypotetické, ničím neodůvodněné a nepodložené\".

Proti usnesení krajského soudu podal dovolání žalovaný, který se domáhal, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V dovolání uvedl, že žalobce svým procesním krokem (tj. zpětvzetím žaloby a podáním nového návrhu) sleduje cíl prodlužovat stav právní nejistoty a zneužívá tak svá subjektivní práva.

Dovolací soud zjistil, že dovolání bylo podáno včas, a osobami k tomu oprávněnými - účastníkem řízení, jež byl řádně zastoupen (§ 240 odst. l o.s.ř., § 24l odst. l o.s.ř.). Přípustnost dovolání vyplývá z ustanovení § 238a odst. l písm. b/ o.s.ř. Dovolacím důvodem je namítaná skutečnost, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 24l odst. 3 písm. d/ o.s.ř.), pokud námitka žalovaného, odkazující na učiněné úkony žalobce, nebyla shledána dostatečně závažnou k nepřipuštění zpětvzetí.

Po projednání dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Podle § 208, věty první a druhé, o.s.ř., je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět, když již rozhodl soud prvního stupně, ale jeho rozhodnutí není dosud v právní moci, odvolací soud rozhodne o připuštění zpětvzetí. Soud zpětvzetí nepřipustí, jestliže druhý účastník z vážných důvodů s tím nesouhlasí.

Ačkoliv zákon nijak neurčuje, jaké důvody je třeba považovat za vážné, je zřejmé, že rozhodujícím měřítkem pro posouzení důvodnosti námitky účastníka, který se zpětvzetím nesouhlasí, bude zhodnocení konkrétních okolností případu, včetně objektivního dopadu, jaký bude mít na právní poměry účastníků zastavení řízení bez vydání konečného rozhodnutí ve věci samé.

V předmětné věci podle žalobce krátce předtím, než sdělil soudu, že bere žalobu zpět (l7.9.l999), podal dne 25.8.l999 u téhož soudu - u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou - srovnatelnou žalobu o vydání majetku po rodičích, který byl vymezen privatizačním projektem č. 3632 ve formuláři č. 3A.

I když je hodnocení důvodů, pro které by zpětvzetí nemělo být připuštěno, plně v působnosti odvolacího soudu, lze zaujmout stanovisko k právnímu názoru, o který se opírá rozhodnutí o připuštění zpětvzetí jen za předpokladu, že k takovému rozhodování byly shromážděny všechny potřebné podklady. V předmětné věci, v níž bylo zjištěno, že žalobce krátce předtím, než vzal žalobu zpět, podal srovnatelnou žalobu u téhož soudu, bylo namístě vyslechnout žalobce na důvody, které vedly k jeho procesním úkonům. Bylo to třeba učinit již proto, že postup žalobce sám o sobě se jeví těžko odůvodnitelným a že námitkou žalovaného byla naznačena skutečná motivace žalobce k učiněným úkonům.

Pokud se odvolací soud těmito skutečnostmi nezabýval, nebylo možné jeho rozhodnutí považovat za správné a nezbylo tedy, než napadené usnesení zrušit a věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. l o.s.ř., § 243d odst. l věta první o.s.ř.).

Přestože je plně v dispozici účastníka řízení domáhat se svých práv a podávat u soudu nové návrhy, není přípustné zneužití procesních práv k újmě ostatních účastníků řízení.

Bude proto na odvolacím soudu, aby při novém rozhodování se řídil nejen úvahami, které zdůvodňoval v napadeném usnesení, ale aby vycházel i z uvedeného právního názoru dovolacího soudu (§ 243d o.s.ř.). Podle citovaného ustanovení rozhodne odvolací soud v novém rozhodnutí i o nákladech řízení, včetně náhrady nákladů řízení o dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. června 2000

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.,v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru