Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 685/2011Usnesení NS ze dne 02.05.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:28.CDO.685.2011.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 685/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Ivou Brožovou v právní věci žalobkyně České republiky – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ: 00022985, se sídlem Praha 1, Karmelitská 7, proti žalovanému Ing. S. P., bytem P., zastoupenému JUDr. Lumírem Mondokem, advokátem se sídlem v Praze 10, Hokejová 928/4, o zaplacení částky ve výši 13.196.123,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 255/2008, o opravě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, č. j. 28 Cdo 685/2011-116, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, č. j. 28 Cdo 685/2011-116, se ve výroku IV. opravuje tak, že původní výrok ve znění „žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 50.280,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Lumíra Mondoka, advokáta zastupujícího žalovaného“ se nahrazuje správným zněním „žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 47.280,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Lumíra Mondoka, advokáta zastupujícího žalovaného.“

II. Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, č. j. 28 Cdo 1444/2011-291, se v části týkající se náhrady nákladů řízení opravuje tak, že původní znění „Tyto náklady, bylo-li v řízení o dovolání žalobkyně rozhodováno o části nároku ve výši 2.832.979,- Kč, se sestávají z odměny advokáta ve výši 46.980,- Kč (§ 10 odst. 3, § 3 odst. 1 a § 18 odst. 1 věta první vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a 20% DPH (§ 21 odst. 1 a odst. 5 a § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).“ se nahrazuje správným zněním „Tyto náklady, bylo-li v řízení o dovolání žalobkyně rozhodováno o části nároku ve výši 2.832.979,- Kč, se sestávají z odměny advokáta ve výši 46.980,- Kč (§ 10 odst. 3, § 3 odst. 1 a § 18 odst. 1 věta první vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a bez DPH, neboť advokát není plátcem DPH.

Odůvodnění:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, č. j. 28 Cdo 685/2011-116, je postižen zjevnou nesprávností spočívající v tom, že právnímu zástupci žalovaného byla přiznána náhrada nákladů zvýšená o DPH ve výši 20 %, přestože právní zástupce žalovaného již dne 31. 5. 2008 přestal být registrován jako plátce DPH pod DIČ: CZ490701261. Nadto rozhodnutí obsahovalo i chybu ve výpočtu, když uložená částka 50.280,- Kč neodpovídala 20% zvýšení daňového základu ve výši 47.280,- Kč.

Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Nejvyšší soud s ohledem na shora uvedené proto uvedenou chybu v psaní a v počtech ve výroku IV. a v příslušné části odůvodnění rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, č. j. 28 Cdo 685/2011-116, opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 2. května 2012

JUDr. Iva Brožová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru