Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 645/2020Usnesení NS ze dne 27.08.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.645.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 645, 646/2020-887

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobců a) A. H., narozené dne XY, bytem XY, b) J. H., narozeného dne XY, bytem XY, s doručovací adresou XY, proti žalovaným 1) městu Sobotka, se sídlem v Sobotce, Boleslavská 440, IČO 00272124, zastoupenému JUDr. Janem Malým, advokátem se sídlem v Praze, Sokolovská 5/49, a 2) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/44, IČO 69797111, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, o uzavření dohody o vydání věci, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 6 C 62/2007, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. června 2018, č. j. 25 Co 119/2018-641, a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 2019, č. j. 19 Co 37/2019-688, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. června 2018, č. j. 25 Co 119/2018-641, se zastavuje.

II. Řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 2019, č. j. 19 Co 37/2019-688, se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů obou dovolacích řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze dne 12. 12. 2016, č. j. 6 C 62/2007-480, zamítl žalobu, jíž se žalobci domáhali, aby žalovaným 1) a 2) byla uložena povinnost uzavřít s nimi dohodu o vydání nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. XY, jehož součástí je stavba: XY č. p. XY - rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. st. XY, vše v k. ú. a obci XY, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobci a žalovanými 1) a 2).

K odvolání žalobců Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 26. 6. 2018, č. j. 25 Co 119/2018-641, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení ve vztahu mezi žalobci a žalovanými 1) a 2).

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dne 9. 10. 2018 (podáno v elektronické podobě a doplněno předložením originálu odevzdaného dne 12. 10. 2018 k poštovní přepravě) dovolání, při jehož podání nebyli zastoupeni advokátem, a ani nedoložili, že mají odpovídající právnické vzdělání, a současně požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a o osvobození od placení soudního poplatku za dovolání; navrhli, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc „přikázal jiným soudům“ k dalšímu řízení, a dále aby odložil právní moc a vykonatelnost napadeného rozsudku (§ 243 o. s. ř.). Součástí dovolání byla také námitka podjatosti soudců rozhodujícího senátu 25 Co odvolacího soudu, ke které však nebylo soudem prvního stupně dle § 43 odst. 2 o. s. ř přihlédnuto, neboť ani po výzvě (čl. 661 spisu) k odstranění vad této námitky (s poučením žadatelů, že nebudou-li ve lhůtě k tomu určené vady námitky odstraněny, soud k ní nepřihlédne) žalobci tyto vady neodstranili.

Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 20. 11. 2018, č. j. 6 C 62/2007-674, zamítl návrh žalobců na prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 10. 2018, č. j. 6 C 62/2007-662.

K odvolání žalobců Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31. 1. 2019, č. j. 19 Co 37/2019-688, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalobci dne 25. 4. 2019 (podáno v elektronické podobě a doplněno předložením originálu) dovolání, při jehož podání nebyli zastoupeni advokátem, a ani nedoložili, že mají odpovídající právnické vzdělání, a současně požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a o osvobození od placení soudního poplatku za dovolání.; navrhli, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc „přikázal jiným soudům“ k dalšímu řízení, a dále aby odložil právní moc a vykonatelnost napadeného usnesení (§ 243 o. s. ř.). Součástí dovolání byla také námitka podjatosti (soudců senátu 25 Co odvolacího soudu) totožná jako v dovolání podaném dne 9. 10. 2018 (avšak o usnesení napadeném tímto dovoláním rozhodoval senát 19 Co odvolacího soudu).

Usnesením ze dne 27. 6. 2019, č. j. 6 C 62/2007-788, Okresní soud v Jičíně žalobcům nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl jejich žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Po zhodnocení všech zákonných podmínek a předpokladů dospěl soud k závěru, že žalobci nemají nárok na osvobození od soudních poplatků. Šetřením soud zjistil, že žalobkyně je osobou samostatně výdělečně činnou, žalobce b) je zaměstnancem žalobkyně a), oba vlastní buď jako fyzická osoba nebo podnikající osoba osobní automobily, žalobce b) i motocykl, a jsou vedeni jako vlastníci či spoluvlastníci několika nemovitostí v České republice. Dále uvedl, že s ohledem na zjištěné skutečnosti, ačkoliv majetkové poměry žalobců soudu nejsou zcela známy, je třeba přihlédnout i k dalším okolnostem, zejména k tomu, že žalobci ve stanovené lhůtě soudu nedoručili řádně vyplněné prohlášení, jež jim bylo odesláno a prokazatelně doručeno. Neprokázali tedy, že jejich poměry odůvodňují osvobození od soudních poplatků, ačkoliv od doručení formuláře (prohlášení) do rozhodnutí o žádosti uplynula již delší doba, než která jim byla poskytnuta k osvětlení jejich majetkové a osobní situace. Podotkl, že v tomto řízení platí zásada, že účastník žádající o osvobození od soudních poplatků musí soud věrohodně přesvědčit o tom, že jeho poměry odůvodňují osvobození, kdy aktivita v této souvislosti je vždy na účastníkovi, nikoliv na soudu. Proto v případě, že účastník prohlášení zašle neúplné či žádné, soud jej zásadně nevyzývá k dodatečnému osvětlení jeho poměrů, ale přímo návrh zamítne (viz Kniha II. Občanské soudní řízení: Soudcovský komentář podle stavu k 1. 4. 2014. Vydání 1. Praha: Havlíček Brain Team, s. 386). Žalobcům bylo prohlášení řádně doručeno, doposud však nedoložili své poměry, ačkoliv byli upozorněni na lhůtu a „poučeni o následcích nesplnění požadovaného“ (viz čl. 695 spisu). Soud uzavřel, že žalobci věrohodným způsobem neprokázali jejich majetkové poměry, když řádně nereagovali na výzvu soudu (čl. 695 spisu), a nevyjevili tak zcela a úplně rozsah svého majetku; nesplnili tudíž základní podmínku pro osvobození od soudních poplatků (§ 138 odst. 1 o. s. ř.), tj. úplné a pravdivé vylíčení majetkových poměrů. Vzhledem k tomu, že u žalobců nejsou dány předpoklady pro přiznání osvobození od soudního poplatku, není tak splněna podmínka uvedená § 30 o. s. ř. pro ustanovení zástupce.

K odvolání žalobců Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3. 10. 2019, č. j. 26 Co 275/2019-814, usnesení soudu prvního stupně ze dne 27. 6. 2019, č. j. 6 C 62/2007-788, potvrdil. K námitce podjatosti všech soudců Okresního soudu v Jičíně i soudců Krajského soudu v Hradci Králové uplatněné společně s odvoláním konstatoval, že k ní nepřihlížel, neboť žalobci ani přes výzvu neodstranili její nedostatky.

Usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 11. 2019, č. j. 6 C 62/2007-819, byli žalobci vyzváni, aby ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení odstranili vady dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2018, č. j. 25 Co 119/2018-641, a vady dovolání proti usnesení téhož soudu ze dne 31. 1. 2019, č. j. 19 Co 37/2019-688, tak, že předloží soudu plnou moc udělenou advokátovi či notáři, včetně jím sepsaného dovolání, vymezí důvod dovolání a uvedou, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a o. s. ř.). Současně soud žalobce poučil, že podle § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, přičemž dovolání musí být sepsáno tímto zvoleným zástupcem, a nebude-li přes výzvu předložena plná moc advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobcům doručeno dne 27. 11. 2019, přičemž lhůta jim k tomu určená soudem marně uplynula dnem 11. 12. 2019. Na uvedenou výzvu žalobci reagovali toliko podáním ze dne 11. 12. 2019 (podáno v elektronické podobě a doplněno předložením originálu), v němž opětovně požádali o ustanovení zástupce a o zaslání prohlášení (tiskopisu) pro osvobození od soudního poplatku (a současně vznesli námitku podjatosti soudní tajemnice a všech soudců Okresního soudu v Jičíně, Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze).

Podáním ze dne 19. 3. 2020 dovolatelé vznesli námitku podjatosti vůči soudcům soudního oddělení 28 Cdo Nejvyššího soudu, kteří mají podle rozvrhu práce tohoto soudu obě dovolání podaná žalobci v dovolacím řízení projednat a rozhodnout o nich. Nejvyšší soud dovolatele vyzval usnesením ze dne 31. 3. 2020, č. j. 29 Nd 133/2020-856, k odstranění vad tohoto podání, neboť v rozporu s § 15a odst. 3 o. s. ř. neobsahovalo uvedení, v čem je spatřován důvod pochybnosti o nepodjatosti soudců senátu 28 Cdo. Přes uvedenou výzvu dovolatelé vadné podání řádně nedoplnili (ani v jim poskytnuté prodloužené lhůtě), a proto k němu Nejvyšší soud nepřihlížel; o tomto následku byli ve výzvě poučeni (§ 43 odst. 2 věta druhá a třetí o. s. ř.).

Podáním ze dne 12. 8. 2020 (podáno v elektronické podobě a doplněno předložením originálu) dovolatelé znovu požádali o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) rozhodl o obou dovoláních žalobců podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. článek II bod 2., části první zákona č. 296/2017 Sb. - dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. to neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odst. 4).

Z obou dovolání zastoupení dovolatelů advokátem nevyplývá. Jiné listiny, zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelů prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelé nedostatek povinného zastoupení neodstranili, ač byli s procesními následky srozuměni (výzva soudu prvního stupně ze dne 20. 11. 2019, č. j. 6 C 62/2007-819). Na toto poučení reagovali novou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů společně s požadavkem na zaslání prohlášení (tiskopisu) pro osvobození od soudního poplatku.

Z uvedeného plyne, že dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., a proto Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2018, č. j. 25 Co 119/2018-641, a řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 1. 2019, č. j. 19 Co 37/2019-688, zastavil.

Žalobci do obou dovolání vtělili žádost podle § 243 o. s. ř. o odložení vykonatelnosti a právní moci napadeného rozhodnutí. Jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání nebo pro zastavení dovolacího řízení, nemůže být o dovolání věcně rozhodnuto a není „projednatelný“ ani akcesorický návrh na odklad vykonatelnosti nebo právní moci napadeného rozhodnutí. Důvody, pro něž byl takový návrh podán, se v takovém případě není třeba zabývat (srov. bod 34. odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 8. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru