Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 580/2005Usnesení NS ze dne 22.07.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:28.CDO.580.2005.1

přidejte vlastní popisek

28 Cdo 580/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce: Družstvo K., proti žalovanému Statutárnímu městu O. – městský obvod O., o určení neplatnosti části smlouvy kupní a zástavní a o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 C 117/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2003, č. j. 11 Co 650/2002-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 8. října 2003, č. j. 11 Co 650/2002-53, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. května 2002, č.j. 32 C 117/2001-33, jímž byla žaloba zamítnuta a rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání. Dovolatel nebyl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, ale na základě plné moci zmocněncem, který sice měl právnické vzdělání, ale nebyl statutárním orgánem, zaměstnancem ani členem žalobce, nýbrž pro žalobce vykonával práce konkrétně v době podání dovolání na základě dohody o provedení práce ze dne 1.1.2004. Proto soud prvního stupně vyzval dovolatele usnesením ze dne 6. srpna 2004, č.j. 32 C 117/2001-74, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, případně aby doložil, že dosavadní zástupce je jeho zaměstnancem, či členem oprávněným za něj jednat podle § 21 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) anebo je advokátem. Soud poučil dovolatele o tom, že neodstraní-li tento nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení do 10 dnů ode dne doručení usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce ve stanovené lhůtě ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta a trval na tom, že jeho zplnomocněný zástupce je současně jeho zaměstnancem na základě výše uvedené dohody.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem, jímž musí být i dovolání sepsáno. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.. To neplatí, je-li dovolatelem právnická osoba, jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 OSŘ, která má právnické vzdělání. Podle § 21 odst. 1 písmeno a) a b) OSŘ za právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jelikož se nezdařilo ani přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek zákonem stanovené podmínky řízení odstranit, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c OSŘ zastavil.

Žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. července 2005

JUDr. Iva Brožová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru