Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4818/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaUstanovení zástupce
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.4818.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4818/2017-258

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce P. G., zastoupeného Mgr. Jiřím Janíkem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Lidická 613, proti žalované Z. P., o zaplacení částky 12.166,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 27 C 294/2016, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 24. března 2017, č. j. 69 Co 142/2017-134, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaná dovoláním napadla shora označené usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. ledna 2017, č. j. 27 C 294/2016-65, kterým tento soud (jako soud prvního stupně) – v řízení o zaplacení částky 12.166,50 Kč – nevyhověl návrhu žalované na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů (§ 30, § 138 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Žalovaná – jež při podání dovolání nebyla zákonem stanoveným způsobem zastoupena (přičemž z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání; § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ občanského soudního řádu) – v dovolání současně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) – v souladu s bodem 2. čl. II. části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – postupoval v dovolacím řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

V souladu s konstantní judikaturou dovolacího soudu (srov. zejména usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) Nejvyšší soud sám přistoupil k posouzení, jsou-li splněny předpoklady pro ustanovení zástupce žalované z řad advokátů.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle odstavce 2 vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Z citovaných ustanovení procesního předpisu vyplývá, že účastníku lze ustanovit zástupce tehdy, jde-li o účastníka, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a (zároveň) vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů. Pro závěr, zda jsou u účastníka předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, jsou významná hlediska uvedená v ustanovení § 138 o. s. ř., na základě nichž soud rozhoduje o žádosti účastníků o přiznání osvobození od soudních poplatků.

Z podkladů shromážděných ve spise je přitom zřejmé, že poměry dovolatelky přiznání osvobození od soudních poplatků této účastnici neodůvodňují (k hlediskům rozhodným pro přiznání poplatkového osvobození srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k jehož závěrům se Nejvyšší soud přihlásil např. i v usnesení ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3632/2013, uveřejněném pod číslem 96/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Ačkoliv dovolatelka (ryze subjektivně) nahlíží na své poměry jako na nepříznivé, zůstalo nezpochybněno, že má vlastní pravidelný měsíční příjem (starobní důchod cca 11 000 Kč) a nadto není nemajetná (je-li vlastnicí, resp. podílovou spoluvlastnicí nemovitého majetku identifikovaného v odůvodněních rozhodnutí soudů nižších stupňů). Spolu s celkovými poměry této účastníce (majetkovými i sociálními) nelze také ztratit ze zřetele ani povahu sporu, včetně předpokládaných (spíše nižších) nákladů spojených s dokazováním v řízení či se splněním případné poplatkové povinnosti (jež žalované dosud ani nevznikla), a to nejenom s ohledem na hodnotu předmětu sporu (jenž je představován peněžitou pohledávkou v částce 12.166,50 Kč). Žalované proto pro její poměry není (nebude) znemožněno uplatňovat nebo bránit právo u soudu v tomto řízení, ovšem ani naplnit své právo na právní pomoc v řízení.

V situaci, kdy očividně nejsou splněny předpoklady k tomu, aby byl dovolatelce ustanoven advokát pro řízení o dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu (ze dne 24. března 2017) a kdy dovolatelka – setrvávajíc nadále na stanovisku, že její poměry přiznání osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce odůvodňují – do současné doby neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto usnesením řízení nekončí (§ 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru