Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4279/2019Usnesení NS ze dne 15.01.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.4279.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4279/2019-242

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce J. A., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Pavlokem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce 124/6, proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, identifikační číslo osoby 013 12 774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupené Mgr. Martinem Bělinou, advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní 370/4, o vydání náhradního pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 6/2017, k dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2019, č. j. 62 Co 123/2019-204, o návrhu žalované na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Právní moc rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2019, č. j. 62 Co 123/2019-204, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným rozsudkem byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 1. 2019, č. j. 48 C 6/2017-146, v části výroku pod bodem I, jíž byl nahrazen projev vůle žalované uzavřít s žalobcem dohodu o vydání pozemku parc. č. XY v k.ú. XY, jako náhradního dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalovaná, uplatňujíc konkrétní hlediska přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (o. s. ř.), a namítajíc přitom nesprávné ocenění žalobcem nárokovaného náhradního pozemku, jeho nevhodnost (nezpůsobilost) k převodu jako náhradního pro jeho dotčenost plánovanou veřejně prospěšnou stavbou (stavbou metra XY) a současně podanou žádostí obce o bezúplatný převod pozemku do svého vlastnictví.

Spolu s dovoláním žalovaná podala návrh na odklad právní moci dovoláním napadeného rozsudku.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen na svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou předpoklady, za nichž lze odložit právní moc napadeného rozhodnutí, splněny.

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastnicí řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti

(§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání může být – za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. – přípustné.

Dovolací soud v poměrech projednávané věci dále přihlédl k tomu, že případná dispozice s předmětným pozemkem, jenž byl napadeným rozhodnutím žalobci přiřknut jako náhradní, by mohla mít za následek závažné ohrožení práv žalované (a to i se zřetelem na tvrzený veřejný zájem na výstavbě veřejně prospěšné stavby na předmětném pozemku, riziko přečerpání restitučního nároku v případně nesprávného ocenění pozemku, či obcí současně uplatněné právo na bezúplatný převod pozemku). Právní vztahy týkající se této nemovitosti by měly zůstat i vzhledem k principu materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí do doby rozhodnutí o dovolání v této věci z pohledu stavu zápisu v katastru nemovitostí nezměněny. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než účastníků řízení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud k návrhu žalované rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé), že právní moc rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2019, č. j. 62 Co 123/2019-204, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 1. 2020

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru