Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4245/2019Usnesení NS ze dne 03.03.2020

HeslaObnova řízení
Zmírnění křivd (restituce)
Překážka věci rozsouzené (res iudicata)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.4245.2019.1
Dotčené předpisy

§ 228 odst. 1 o. s. ř.

§ 159a o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2051/20


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4245/2019-304

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., ve věci žalobkyně: obec Modrava, IČO 00573418, se sídlem v Kašperských Horách, Modrava 63, zastoupená JUDr. Tomášem Samkem, advokátem se sídlem v Příbrami, Pražská 140, proti žalované: Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o nahrazení projevu vůle, o žalobě na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 175/2016, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. srpna 2019, č. j. 10 Co 232/2019-262, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 800 Kč k rukám advokáta JUDr. Tomáše Samka do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Shora označeným usnesením odvolací soud zrušil usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 4. 4. 2019, č. j. 6 C 175/2016-233, jímž byla zamítnuta žaloba na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 175/2016, a řízení zastavil (výrok I. usnesení odvolacího soudu). Výrokem II. napadeného rozhodnutí odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Předestřela otázku, do jaké míry lze vědomost organizační složky státu o určitých skutečnostech či důkazech přisuzovat též jeho ostatním organizačním složkám. Měla za to, že se odvolací soud při jejím řešení odchýlil od judikatury dovolacího soudu, případně, že jde o otázku dovolacím soudem dosud neřešenou.

Žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (v textu i jen „o. s. ř.“); srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Dovolání, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), neboť je neshledal přípustným (§ 237 o. s. ř.).

Přípustnost dovolání proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu (jež nepatří do okruhu rozhodnutí /usnesení/ vyjmenovaných v § 238a o. s. ř.) je třeba poměřovat hledisky uvedenými v § 237 o. s. ř.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Rozhodnutí odvolacího soudu žel na dovolatelkou předestřené otázce nezávisí. Odvolací soud totiž otázku, do jaké míry lze vědomost organizační složky státu o určitých skutečnostech či důkazech přisuzovat též jeho ostatním organizačním složkám, neřešil a řešit ji ani nemusel, jestliže své rozhodnutí založil na tom, že řízení je zatíženo vadou – překážkou věci pravomocně rozhodnuté (rei iudicatae), jakožto neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení – bránící novému projednání věci (§ 159a o. s. ř.); dovolatelkou uplatněná (nyní projednávaná) žaloba na obnovu řízení jest totiž odůvodněna stejnými tvrzeními (nemožností uplatnit skutečnosti vyplývající ze sdělení Správy NP Šumava ze dne 9. 2. 2016 a ze dne 25. 2. 2016) jako žaloba na obnovu řízení, která byla již dříve pravomocně zamítnuta usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 5. 2018, č. j. 6 C 175/2016-159, ve spojení s usnesením Krajského soud v Plzni ze dne 4. 10. 2018, č. j. 14 Co 241/2018-216.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že dovolatelkou předestírané předpoklady přípustnosti podaného dovolání očividně naplněny nebyly (§ 237 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. v situaci, kdy dovolání žalované bylo odmítnuto a k nákladům žalobkyně, která podala v dovolacím řízení vyjádření, patří odměna advokáta ve výši 2 500 Kč [srov. § 6 odst. 1, § 7 bod 5, § 9 odst. 3 písm. b), a § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů] spolu s náhradou hotových výdajů advokáta stanovených paušální částkou 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 4 téže vyhlášky), dohromady ve výši 2 800 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. 3. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru