Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3247/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.3247.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3247/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně M. Š., proti žalované M. Š., o zaplacení 1.510.408,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 22 C 21/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 10. listopadu 2016, č. j. 54 Co 666/2016-139, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, kterým tento soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 24. srpna 2016, č. j. 22 C 21/2016-104, jímž bylo pro neodstranitelný nedostatek jedné z procesních podmínek zastaveno řízení [§ 103, § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“], jehož předmětem byla pohledávka, kterou věřitelka mohla přihlásit do insolvenčního řízení [§ 109 odst. 1 písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)].

Je-li dovolatelkou – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyla dovolatelka zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání. Opakované výzvě soudu, aby si v určené lhůtě zvolila pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, při současném poučení, že jinak bude dovolací řízení zastaveno (viz usnesení okresního soudu ze dne 18. května 2017, č. j. 22 C 21/2016-177), nevyhověla. Její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta (viz usnesení okresního soudu ze dne 1. března 2017, č. j. 22 C 21/2016-166, jež bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 5. dubna 2017, č. j. 72 Co 89/2017-173).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2, část věty před středníkem, o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. v situaci, kdy žalované v tomto řízení (jehož zastavení zavinila žalobkyně) žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru