Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2355/2002Usnesení NS ze dne 13.12.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.2355.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2355/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobců A) Z. Š., B) R. K. a C) J. G., všech zastoupených advokátem, proti žalované M. H., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu Brno – venkov pod sp. zn. 8 C 786/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. ledna 2002, č. j. 38 Co 728/99-68, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Okresní soud Brno – venkov rozhodl rozsudkem ze dne 30. 6. 1999, č. j. 8 C 786/97-40, o povinnosti žalované vyklidit a vyklizený žalobcům předat byt č. 3 v prvním poschodí domu v R., o třech pokojích s kuchyní a příslušenstvím, a to do 15 dnů po zajištění náhradního bytu. V části, v níž se žalobci domáhali přivolení k výpovědi z nájmu garáže, bylo řízení zastaveno. Žalovaná byla zavázána k náhradě nákladů řízení žalobcům ve výši 10.425,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám jejich právního zástupce.

Krajský soud v Brně k odvolání žalované rozsudkem ze dne 24. 1. 2002, č. j. 38 Co 728/99-68, změnil rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku o vyklizení bytu tak, že žalovaná je povinna byt vyklidit a vyklizený předat do 15 dnů ode dne, kdy jí bude zajištěn přiměřený náhradní byt. Ve výroku o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně odvolací soud rozsudek potvrdil a současně uložil žalované nahradit žalobcům náklady odvolacího řízení v částce 2. 850,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám jejich právního zástupce.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, a to prostřednictvím své právní zástupkyně. Ta doručila podání osobně soudu prvního stupně dne 14. 6. 2002.

Žalobci ve vyjádření k dovolání navrhli jeho odmítnutí.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) ve znění pozdějších předpisů, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Odvolací soud odvolání projednal a rozhodl o něm podle znění občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) před nabytím účinnosti zákona č. 30/2000 Sb. Učinil tak podle bodu 15., části dvanácté, hlavy první cit. zák., v němž je stanovena obdobná zásada pro aplikaci relevantního procesního předpisu, jako v úpravě přechodných ustanovení pro řízení před dovolacím soudem. Rozsudek soudu prvního stupně vydán dne 30. 6. 1999, tedy před datem 1. 1. 2001, kdy se zákon č. 30/2000 Sb. stal účinným.

Proto i dovolací soud projednal dovolání a rozhodl o něm podle znění o. s. ř. účinného do 31. 12. 2000.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. (ve znění před novelou č. 30/2000 Sb.) může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Jak vyplývá z obsahu spisu, byl rozsudek odvolacího soudu doručen právnímu zástupci žalobců i právní zástupkyni žalované dne 16. 4. 2002. Téhož dne tedy nabyl právní moc.

Ve věci běžela lhůta k podání dovolání ode dne právní moci rozsudku odvolacího soudu, tj. od 16. 4. 2002, a skončila dne 16. 5. 2002, který byl dnem pracovním (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Zákonná jednoměsíční lhůta k podání dovolání tedy dodržena nebyla, neboť dovolání podala žalovaná dne 14. 6. 2002, po jejím marném uplynutí.

Dovolací soud dovolání žalované jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.).

Přes úspěšnost žalobců v dovolacím řízení opřel dovolací soud rozhodnutí o nákladech řízení o ustanovení § 150 o. s. ř. a žádnému z účastníků náhradu nákladů dovolacího řízení nepřiznal. Důvod hodný zvláštního zřetele spatřuje v tom, že posuzoval ex offo pouze otázku včasnosti dovolání jako podmínku jeho další projednání a nezabýval se meritem věci.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru