Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2272/2002Rozsudek NS ze dne 18.12.2002

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.2272.2002.1
Dotčené předpisy

§ 710 odst. 1 předpisu č. 40/1964 Sb.

§ 710 odst. 2 předpisu č. 40/1964 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2272/2002

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Milana Pokorného, CSc., v právní věci žalobce Ing. I. G., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému L. B., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 23/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11.6.2002, č.j. 15 Co 455/99-57, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou podanou dne 25.1.1999 vydání rozsudku, jímž měla být žalovanému uložena povinnost vyklidit byt blíže popsaný v petitu žaloby a vyklizený žalobci předat, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku. Tvrdil, že je na základě kupní smlouvy ze dne 17.9.1993 vlastníkem nemovitosti, v níž se nachází předmětný byt. Dne 28.12.1993 byla mezi žalobcem jako vlastníkem domu a současně pronajímatelem a žalovaným, jako nájemcem, uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.1993 do 31.12.1997. Touto smlouvou přenechal žalobce žalovanému do nájmu předmětný byt. Dnem 31.12.1997 tak zaniklo žalovanému právo nájmu k předmětnému bytu. Přestože byl žalovaný několikrát vyzván k vyklizení bytu, doposud zde bydlí a to od 1.1.1998 bez právního důvodu.

Městský soud v Brně jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 3.6.1999, č.j. 34 C 23/99-26, žalobě vyhověl. Vyšel ze zjištění, že žalobce je vlastníkem předmětného bytu a mezi účastníky řízení byla uzavřena nájemní smlouva, na základě níž žalobce jako pronajímatel poskytl do nájmu žalovanému předmětný byt. Dospěl k závěru, že s odkazem na ustanovení § 710 odst. 1 a 2 o.z. nájemní vztah k předmětnému bytu zanikl žalovanému dnem 31.12.1997. Věc posoudil ve smyslu § 126 odst. 1 o.z. a lhůtu k plnění určil v trvání 1 měsíce ve smyslu § 160 o.s.ř. s ohledem na předmět sporu a omezené možnosti ubytování žalovaného. Nepřihlédl k námitkám žalovaného, že v předmětném bytě bydlí od roku 1961, neboť nepředložil žádné doklady o uzavření jiné nájemní smlouvy.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 11.6.2002, č.j. 15 Co 455/99-57, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl. Odvolací soud řízení doplnil a vyšel z odlišného zjištění a tím i právního posouzení. Vzal za prokázáno, že žalovaný v předmětném bytě bydlí od července roku 1961, kdy se do bytu nastěhoval společně s otčímem K. P. a matkou M. P. Rodiče bydleli v předmětném bytě několik let a spolu s nimi ve společné domácnosti bydlel i žalovaný. Rovněž vzal za prokázané, že rodiče se v roce 1971 odstěhovali do P. a v předmětném bytě zůstal a dosud bydlí žalovaný. Dále odvolací soud vycházel ze zprávy města B., že již nejsou k dispozici rozhodnutí o přidělení bytu z roku 1961. Dovodil, že žalovaný užíval byt po odstěhování svých rodičů do P. z titulu přechodu práva užívání bytu podle § 181, § 179 odst. 1 tehdy platného o.z. Takže toto právo konvertovalo do nového nájemního vztahu, který mohl být změněn, avšak nemohla být ohledně téhož uzavřena nová nájemní smlouva. Dospěl k závěru, že uzavření nájemní smlouvy ze dne 28.12.1993 je neplatným právním úkonem podle § 39 o.z.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání, jehož přípustnost dovozoval z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Tvrdil existenci dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Nesouhlasil se závěrem odvolacího soudu, že nájemní smlouva je neplatná ve smyslu § 39 o.z. Namítal, že vůlí účastníků řízení bylo uzavřít novou nájemní smlouvu, kterou měl být sjednán nájem na dobu určitou. Navrhl proto zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný vyslovil, že dovolání nebylo podáno po právu a uplatněný dovolací důvod není případný s odůvodněním, že za platnosti existující nájemní smlouvy nemůže být bez zrušení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto v tomto rozsudku jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č.30/2000 Sb. (dále jen ,,o.s.ř.“). Zjistil dále, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení řádně zastoupeným advokátem ( §240 odst. 1 o.s.ř., § 241 odst. 1 o.s.ř.).

Přípustnost dovolání v této věci vyplývá z ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o.s.ř., neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Přezkoumal proto dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu v rozsahu vyplývajícím z podaného dovolání ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1 odst. 3 o.s.ř. a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241 odst. 3 písm. d) o.s.ř. může spočívat buď v tom, že soud posoudí projednávanou věc podle nesprávného právního předpisu nebo si použitý právní předpis nesprávně vyloží (viz k tomu rozhodnutí uveřejněného pod č. 3/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, text na str. 13/45).

S přihlédnutím k uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 241 odst. 3 písm. d) o.s.ř. a jeho obsahové konkretizaci je předmětem dovolacího přezkumu posouzení správnosti závěrů odvolacího soudu podle nichž předmětná smlouva uzavřená dne 28.12.1993 mezi žalobcem a žalovaným je smlouvou absolutně neplatnou ve smyslu § 39 o.z.

Podle § 39 o.z. byl neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporoval zákonu nebo jej obcházel nebo se příčil zájmům společnosti.

Podle § 685 odst.1. věty prvé o.z. nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájemní smlouva je dvoustranným právním úkonem, který musí splňovat mj. zejména základní náležitosti právních úkonů dle ustanovení § 37 a násl. o.z. Odvolací soud správně poukázal na skutečnost, že v dané věci nešlo o změnu původního nájemního vztahu a uzavření nové nájemní smlouvy mezi žalobcem a žalovaným dne 28.12.1993 odporovalo zákonu ve smyslu § 39 o.z. Lze proto přisvědčit odvolacímu soudu pokud dovodil, že skutečně nebyl prokázán úmysl žalovaného o ukončení nájmu bytu a jeho vůle nesměřovala k uzavření nové nájemní smlouvy na uvedenou dobu určitou.

Dovolací soud se shoduje s názorem odvolacího soudu, že nájemní smlouva ze dne 28.12.1993 je ve smyslu ustanovení § 39 o.z. neplatným právním úkonem.

Pro úplnost nutno uvést, že vzhledem k vázanosti dovoláním dovolací soud ponechává stranou, že soud prvního stupně nevyvodil důsledky z ustanovení § 676 odst. 2 o.z., pokud mínil projednávanou věc hodnotit při platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou.

Z uvedeného tak vyplývá, že dovolací soud nemohl dospět k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

V mezích dovolacího přezkumu je proto rozhodnutí odvolacího soudu správné. Dovolací soud proto podle § 243b odst. 1 o.s.ř. dovolání žalobce zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce neměl se svým dovoláním úspěch a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru