Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2264/2020Usnesení NS ze dne 10.08.2020

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2264.2020.2
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2264/2020-276

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, proti žalovaným: a) V. S., nar. XY, a b) M. S., nar. XY, oba bytem XY, oba zastoupení JUDr. Romanem Haisem, advokátem se sídlem v Brně, Čeňka Růžičky 767/8, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 35 C 411/2017, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 30. října 2019, č. j. 59 Co 185/2019-248, a o odklad vykonatelnosti, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 30. října 2019, č. j. 59 Co 185/2019-248, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně (dále jen „odvolací soud“), rozsudkem ze dne 30. 10. 2019, č. j. 59 Co 185/2019-248, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Zlíně (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 3. 5. 2018, č. j. 35 C 411/2017-152, jímž bylo žalovaným uloženo zaplatit žalobci částku 213 234 Kč s příslušenstvím a bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně (výrok I. rozsudku odvolacího soudu), současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II. rozsudku odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, v němž současně navrhli, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou předpoklady, za nichž lze odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, splněny.

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnými osobami (účastníky řízení), zastoupenými advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání může být – za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. – přípustné. Podle dovoláním napadeného rozhodnutí – poté, kdy uplyne (pariční) lhůta ke splnění rozsudkem uložené povinnosti (§ 160 odst. 1, § 161 odst. 1 o. s. ř.) – bude možno nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit exekuci, přičemž neprodleným výkonem rozhodnutí (nebo exekucí) by dovolatelům hrozila závažná újma na jejich právech. Odklad vykonatelnosti rozhodnutí se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, nebo ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Nd 319/2017).

Nejvyšší soud proto, aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání, rozhodl, že se vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 30. 10. 2019, č. j. 59 Co 185/2019-248, odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 8. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru