Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 200/2003Usnesení NS ze dne 27.02.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:28.CDO.200.2003.1
Dotčené předpisy

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 4 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 200/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) J. J., a B) J. J., obou zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) R. L., a 2) L. L., oběma zastoupeným advokátem, o zrušení darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu pro Prahu - východ pod sp. zn. 3 C 164/93, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30.3.2001, č. j. 27 Co 19/2001-194, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud odvolací výše uvedeným usnesením připustil zpětvzetí žaloby, rozsudek soudu prvního stupně ze dne 24.7.1997, č.j. 3 C 164/93-133, zrušil a řízení zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dne 12.7.2001 dovolání, jehož přípustnost dovozovali z ustanovení § 238a odst. 1 písm. b) o.s.ř. Tvrdili existenci dovolacího důvodu podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o.s.ř. Namítali, že napadený výrok o náhradě nákladů řízení spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhli proto zrušení rozhodnutí odvolacího soudu, a to pouze ve výroku o náhradě nákladů řízení, a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaní navrhli odmítnutí dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. O takový případ jde v posuzované věci, v níž řízení bylo zahájeno dne 27.8.1993. Proto je třeba aplikovat ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen “o.s.ř.”), jak jsou rovněž uváděna dále v tomto rozhodnutí.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237, § 238a a § 239 o. s. ř.

Podle § 238a odst. 1 písm. b) o.s.ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto tak, že se zpětvzetí návrhu nepřipouští, nebo tak, že se zpětvzetí návrhu připouští, rozhodnutí soudu prvního stupně zrušuje a řízení zastavuje. Pokud však jde o dovolání pouze do výroku o náhradě nákladů řízení, dovolání přípustné není. Přípustnost dovolání v této věci však není dána ani s přihlédnutím k ustanovení § 238a odst. 1 písm. a), c) až f) o.s.ř. , nebo k ustanovení § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř.

Z obsahu spisu se nenabízí závěr - a ostatně to dovolatelé netvrdí - že by řízení bylo postiženo některou z vad řízení uvedených v § 237 odst. 1 o.s.ř. (důvody zmatečnosti), jejichž existence by zakládala nejen přípustnost dovolání, ale současně i existenci dovolacího důvodu podle § 241 odst. 3 písm. a) o.s.ř.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. dovolání odmítl, aniž mohl přistoupit k meritornímu zkoumání dovolacích námitek v dovolání uvedených.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst.1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobci sice neměli se svým dovoláním úspěch, vyjádření žalovaných k podanému dovolání však nebylo možno zohlednit jako úkon právní služby ve smyslu ustanovení 11 odst. 1 až 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2003

JUDr. Josef Rakovský předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru