Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1970/2001Usnesení NS ze dne 13.12.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:28.CDO.1970.2001.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1970/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. P. K. proti žalovaným 1) Mgr. O. J., 2) Mgr. T. J. a 3) MUDr. V. J., o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 46 C 271/95-123, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2000, č.j. 12 Co 771/99-161, takto:

Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci Krajský soud v Brně jako soud odvolací výše uvedeným usnesením připustil zpětvzetí žaloby ve vztahu k žalovaným Mgr. O. J., Mgr. T. J. a MUDr. V. J. (odst. I. výroku), zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé ohledně vyklizení předmětného bytu, ve výrocích o nákladech řízení a ve výroku o soudním poplatku a řízení ve vztahu k žalovaným Mgr. O. J., mgr. T. J. a MUDr. V. J. zastavil (odstavec II. výroku), konečně uložil žalovaným Mgr. O. J., Mgr. T. J. a MUDr. V. J. povinnost uhradit společně a nerozdílně žalobci na nákladech řízení před soudy obou stupňů 3.735 Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 30. 10. 2000.

Podáním adresovaným Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně došlým posledně uvedenému soudu podaly Mgr. O. J., Mgr. T. J. a MUDr. V. J., označené jako „odvolatelky“ „odvolání proti části III. - o náhradě žalobci na nákladech řízení usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 12 Co 771/99, ze dne 28.7. 2000 s podpisem předsedy senátu JUDr. J. B.“. Z obsahu tohoto podání vyplývá nesouhlas s postupem odvolacího soudu, zejména pak obsahem výroku uvedeného v části III. enunciátu o nákladech řízení, k jejichž úhradě pisatelky byly shora uvedeným usnesením zavázány. V závěru svého podání navrhují, aby Vrchní soud v Olomouci nařídil „rigorózní prošetření části III. usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 12 Co 771/99, ze dne 28.7.2000 a zjednal nápravu ve věci“. V tomto směru navrhly zrušení uvedeného usnesení v části III. o náhradě nákladů řízení žalobci. Současně požadovaly věcně rozhodnout o odvolání ze dne 14. 12. 1999 proti usnesení Městského soudu v Brně, č.j. 46 C 271/95, ze dne 8. 1. 1999.

Soud prvního stupně přípisem ze dne 22. listopadu 2000, č.j. 46 C 271/95-175, poskytl pisatelkám obsáhlé poučení o platné úpravě možnosti dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu. Usnesením z téhož dne č.j. 46 C 271/95-177, vyzval pisatelky, aby odstranily nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku nuceného zastoupení pro podání dovolání zvolením řádného zástupce, kterým v daném případě může být pouze advokát a předložily soudu do 14-ti dnů od doručení tohoto usnesení písemnou plnou moc, kterou mu k zastupování udělily a současně soudu zaslaly řádné dovolání, sepsané tímto advokátem. V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno. Podání je potřeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý z účastníků dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu, a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popř. které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá. Usnesení odvolacího soudu obsahuje ve výroku rovněž poučení, podle něhož nebude-li přes výzvu v požadované lhůtě splněno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno všem žalovaným dne 22.12. 2000.

Spis byl předložen Nejvyššímu soudu dne 9. 11. 2001, přičemž z obsahu spis je patrno, že výzvě soudu ze dne 22. 11. 2000 obsažené v usnesení č.j. 46 C 271/95-177, nebylo se strany žalovaných vyhověno.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto v tomto rozsudku jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „o.s.ř.“).

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Je-li dovolatelem fyzická osoba, musí dovolatel být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 věta první o.s.ř.). Nemá-li dovolatel (jako fyzická osoba) právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem (§ 241 odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Nucené zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Případný nedostatek v zastoupení je proto třeba řešit postupem podle ustanovení § 210 a § 104 odst. 2 věta první o.s.ř. (výzvou, aby si dovolatel, který podal dovolání sám, v soudem určené lhůtě zvolil řádného zástupce). Nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví podle § 243c a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastaví.

Aplikováno na posuzovanou věc nutno dospět k závěru, že dovolatelky (žalované) jako fyzické osoby nedoložily, že by byly osobami, které mají právnické vzdělání. Soud prvního stupně přiléhavým způsobem poučil dovolatelky o nutnosti odstranění nedostatku podaného dovolání spočívající v nutnosti průkazu zastoupení advokátem a sepisem dovolání. Usnesení soudu prvního stupně obsahuje náležité poučení o následcích neodstranění tohoto nedostatku dovolání, přičemž lhůta stanovená k odstranění tohoto nedostatku byla přiměřená. Usnesení s výzvou bylo dovolatelkám řádně doručeno, ve stanovené lhůtě, ani do doby předložení věci dovolacímu soudu však k nápravě tohoto nedostatku nedošlo.

Dovolací soud za této situace zastavil řízení o podaném dovolání za použití výše uvedených zákonných předpisů, aniž mohl přistoupit ke zkoumání přípustnosti dovolání a případnému meritornímu zkoumání dovolacích námitek v něm uvedených.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Žalované sice zavinily zastavení dovolacího řízení, žalobci však v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. prosince 2001

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru