Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1963/2019Usnesení NS ze dne 25.06.2019

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.1963.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 4010/19


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1963/2019-355

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce: Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, identifikační číslo osoby 421 96 451, za účasti: Cisterciácké opatství Vyšší Brod, se sídlem ve Vyšším Brodu, Klášter 137, identifikační číslo osoby 004 76 684, zastoupeného JUDr. Tomášem Holasem, advokátem se sídlem v Praze 1, Celetná 602/3, o vydání nemovitých věcí, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 34/2017-263, 11 C 33/2017, o dovolání účastníka proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. března 2019, č. j. 4 Co 134/2018-301, o návrhu účastníka na odklad právní moci dovoláním napadeného rozsudku, takto:

Návrh na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. března 2019, č. j. 4 Co 134/2018-301, se zamítá.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze (dále jen „odvolací soud“) byl změněn rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. ledna 2018, č. j. 11 C 34/2017-263, 11 C 33/2017, tak, že se účastníkovi nevydávají ve výroku specifikované pozemky v k. ú. XY a v dotčeném rozsahu byly nahrazeny rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 31. 8. 2017, č. j. 201603/2013/R481/RR8912-4, a ze dne 13. 9. 2017, č. j. 201603/2013/R481/RR22766-3 (výrok I rozsudku odvolacího soudu); zároveň bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudy obou stupňů (výrok II a III).

Označené rozhodnutí odvolacího soudu napadl účastník – Cisterciácké opatství Vyšší Brod (dále též jen „dovolatel“), dovoláním. Zároveň s dovoláním podal i návrh na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (k předpokladům, za nichž může Nejvyšší soud odložit právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 23 Nd 268/2017, přiměřeně pak také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. 29 Nd 78/2016).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že návrhu na odklad právní moci nelze vyhovět z důvodu nenaplnění předpokladu (v důsledku poměrů nastolených napadeným rozsudkem) závažného ohrožení práv dovolatele. Z předestřeného návrhu se nepodávají takové skutečnosti, z nichž by bylo možno uzavřít, že v důsledku pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech. Takové okolnosti nevyplývají ani z obsahu spisu.

K argumentaci dovolatele veřejným zájmem na ochraně lesa (tvrzení účastníka v odůvodnění návrhu na odklad, že jeho způsob hospodaření je ekologický a příznivě ovlivňuje odolnost lesa proti škůdcům) lze uvést, že pokud se na základě napadeného rozhodnutí vlastnictví předmětných (lesních) pozemků znovu ujímá žalobce (Lesy České republiky, s.p.), má i on povinnost s tímto majetkem řádně hospodařit (nebyly doloženy žádné skutečnosti svědčící o tom, že by jeho hospodaření nemělo být řádné) a bude také povinen zatímně provádět veškerá potřebná opatření k prevenci a obraně proti působení všech škodlivých činitelů na les [k tomu srov. i § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; přiměřeně srov. např. i usnesení ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3427/2018, jímž Nejvyšší soud zamítnul návrh na odklad právní moci rozhodnutí založený na obdobné argumentaci], přičemž je k tomu odborně a materiálně patřičně vybaven. Závažné ohrožení práv účastníka předpokládané § 243 písm. b) o. s. ř. nelze bez dalšího dovodit z pouhé změny vlastníka specifikovaných pozemků ani ve světle argumentace dovolatele investicemi do změny způsobu hospodaření na specifikovaných pozemcích (jež dovolací soud neshledal relevantními).

Nejvyšší soud závěrem považuje za vhodné rovněž uvést, že ochrana majetkových zájmů oprávněných osob dle zákona č. 428/2012 Sb. je ex lege rovněž zajištěna i dočasnou blokací majetku (zákazem zcizení, přenechání jiné osobě k užívání, či jeho zatížením právem jiné osoby), trvající i po dobu dovolacího řízení (srov. § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 428/2012 Sb.).

Z vyložených důvodů Nejvyšší soud návrh dovolatele na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl.

Odkazovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti dostupná – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách – www.nsoud.cz.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 6. 2019

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru