Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1920/2002Usnesení NS ze dne 30.10.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.1920.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1920/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce města P., zastoupeného advokátkou, proti žalované M. B., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 266/98, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2002, č.j. 54 Co 535/2001-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 jako soud prvního stupně v pořadí druhým rozsudkem ze dne 9.5.2001, č.j. 16 C 266/98-59 žalobě vyhověl zcela. Soud prvního stupně usnesením ze dne 13.9.2001, č.j. 16 C 266/98-72, odmítl odvolání žalované, blíže specifikované ve výroku usnesení soudu prvního stupně.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 6.3.2002, č.j. 54 Co 535/2001-91, zrušil usnesení soudu prvního stupně a odvolací řízení o odvolání žalované ze dne 16.7.2001 proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 9.5.2001, č.j. 16 C 266/98-59 zastavil.

Proti shora uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podala žalovaná dne 6.8.2002 dovolání (č. l. 93), doplněné dne 20.8.2002 (č.l. 95). Soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 8. 2002, č. j. 16 C 266/98-94, vyzval dovolatelku, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila své dovolání a uvedla, proti kterému rozhodnutí dovolání směřuje, proti kterým výrokům tohoto rozhodnutí dovolání směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá uvedené rozhodnutí, dovolací návrh a které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání. Zároveň v odstavci II. vyzval dovolatelku, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátu k zastupování v dovolacím řízení, případně doklad o dosažení právnického vzdělání. Poučil dovolatelku, že neodstraní-li vady dovolání, dovolací soud řízení zastaví. Soud prvního stupně dále usnesením ze dne 29.8.2002, č.j. 16 C 266/98-96, vyzval dovolatelku, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta, předložila plnou moc advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. K doplnění podání stanovil dovolatelce lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení s poučením o následcích zastavení řízení dovolacím soudem, pokud výzvě nebude vyhověno. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolatelce doručeno dne 11.9.2002.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací v této věci postupoval podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., účinné od 1.1.2001. Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo totiž vydáno po účinnosti zmíněné novely v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení novely, rovněž odvolací soud postupoval proto podle ustanovení bodu 15. těchže přechodných ustanovení. Pro dovolací soud platí stejný důsledek podle bodu 17 přechodných ustanovení. Proto v tomto rozhodnutí jsou nadále uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V této věci uplatnila dovolatelka své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, aniž doložila, že by sama byla osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolatelce formou svého usnesení ze dne 29. 8. 2002, č.j. 16 C 266/98-96, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolatelce přiměřenou lhůtu 15 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolatelce se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného zastavení dovolacího řízení v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolatelce řádně doručeno dne 11.9.2002. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranila.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. , § 151 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Dovolatelka nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalobci v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. října 2002

JUDr. Josef Rakovský,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru