Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1918/2001Usnesení NS ze dne 13.11.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:28.CDO.1918.2001.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1918/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání 1. J. S. a 2. M. S., zastoupených advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze 4.4.2001, sp.zn. 26 Co 453/99, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp.zn. 7 C 1823/95 (žalobkyně M. V., zastoupené advokátkou, proti žalovaným J. S. a M. S., zastoupeným advokátem, o vydání nemovitostí), takto:

I. Dovolání dovolatelů se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Žaloba v této právní věci byla podána u soudu 5.10.1995.

Okresní soud Praha-západ rozhodl o této žalobě rozsudkem z 15.4.1999, čj. 7 C 1823/95-73. Výrokem tohoto rozsudku bylo zastaveno řízení o žalobním návrhu na vydání garáže a chaty, postavených na pozemcích parc. č. 2210, 2211 a 2212/3 v katastrálním území M. Dalším výrokem tohoto rozsudku byl zamítnut žalobní návrh na vydání pozemků parc. č. 2210, 2211 a 2212/3, jakož i domu čp. 414 v M. Žalobkyni bylo uloženo zaplatit na účet Okresního soudu Praha-západ na úhradu nákladů řízení 4.452,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku. Žalobkyni bylo dále uloženo zaplatit žalovaným na náhradu nákladů řízení 3.810,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

O odvolání žalobkyně proti tomuto rozsudku rozhodl Krajský soud v Praze rozsudkem ze 4.4.2001, sp.zn. 26 Co 453/99. Odvolací soud nejprve výrokem svého rozsudku zastavil odvolací řízení proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení ohledně dílčího žalobního návrhu žalobkyně. Dalším výrokem svého rozsudku změnil odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaným bylo uloženo vydat žalobkyni pozemky parc. č. 2210, 2211 a 2212/3 a dům čp. 414 v M. Bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Žalovaným bylo uloženo zaplatit do pokladny Okresního soudu Praha-západ na náhradu nákladů řízení 4.152,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátům, kteří žalobkyni a žalované v řízení zastupovali, a doručením nabyl tento rozsudek právní moci dne 26.4.2001.

Dovolání ze strany žalovaných bylo předáno na poště k doručení Okresnímu soudu Praha-západ dne 20.6.2001.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení dvanácté části, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti uvedeného zákona anebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních procesních předpisů (tj. podle ustanovení občanského soudního řádu – zákona č. 99/1963 Sb. ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.).

Také bod 15 uváděných přechodných ustanovení zákona č. 30/2000 Sb. ukládá odvolacím soudům projednat odvolání proti rozhodnutím soudů prvního stupně, vydaným přede dnem účinnosti uvedeného zákona, a rozhodnout o nich podle dosavadních právních předpisů. Na to bylo také v daném případě odvolacím soudem správně poukázáno v jeho rozsudku (na str. 3) ze 4.4.2001.

Citovaná přechodná ustanovení zákona č. 30/2000 Sb. mají povahu kogentních ustanovení.

Dovolání bylo v občanském soudním řádu – v zákoně č. 99/1963 Sb. (ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.) upraveno v ustanoveních § 236 až § 243d. Podávání dovolání bylo upraveno v ustanoveních § 240 a § 241 občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (v již citovaném znění) mohl účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a to u soudu, který rozhodoval v prvním stupni; zmeškání lhůty nebylo možné prominout (§ 240 odst. 2 téhož právního předpisu).

Jestliže tedy v daném případě bylo dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, který nabyl právní moci dne 26.4.2001, podáno dne 20.6.2001, stalo se tak po uplynutí jednoměsíční lhůty, jež byla stanovena v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.).

Dovolacímu soudu tedy nezbylo než dovolání dovolatelů odmítnout podle ustanovení § 243b odst. 1 a § 218 odst. 1 písm. a/ občanského soudního řádu (v již citovaném znění) jako dovolání podané opožděně.

Dovolatelé nebyli v řízení o dovolání úspěšní a žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. listopadu 2001

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru