Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1304/2001Usnesení NS ze dne 08.08.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:28.CDO.1304.2001.1

přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1304/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. J., proti žalované F. Ch., o vyklizení nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 197/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2000, č.j. 14 Co 661/2000-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Návrhem podaným Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dne 21. 9. 2000 domáhal se žalobce vydání rozsudku, jímž měla být žalované uložena povinnost vyklidit nemovitost blíže popsanou v petitu žaloby, a to do 15 dnů ode dne zajištění náhradního bytu.

Obvodní soud pro Prahu 9 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 10. 2000, č.j. 10 C 197/2000-5, řízení zastavil pro neodstranění vad návrhu a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 28. 12. 2000, č.j. 14 Co 661/2000-10, rozhodl tak, že odmítl odvolání žalované podle § 218 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou. Uzavřel, že podle § 201 o.s.ř. může podat odvolání jen ten účastník, jemuž byla způsobena újma.

Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 19. 1. 2001.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 26. 1. 2001 dovolání. Poukazoval na skutečnost, že ze zdravotních důvodů nemohl doplnit svůj návrh. Přípustnost dovolání, ani jeho důvody blíže neoznačil a žádal o obnovení řízení.

Písemným podáním ze dne 27. 6. 2001 vzal žalobce dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 4, věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k výše uvedenému postupoval Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací, ve smyslu shora uvedeného ustanovení a dovolací řízení bez dalšího zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř., § 151 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolatel zpětvzetím dovolání zavinil zastavení dovolacího řízení, žalované však v souvislosti s podáním dovolání nevznikly žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. srpna 2001

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru