Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 124/2004Usnesení NS ze dne 28.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:28.CDO.124.2004.1
Dotčené předpisy

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 4 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 124/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce M. J., zastoupeného advokátem, proti žalovanému P. B., zastoupenému advokátem, o přechod vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 7 C 438/92, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.8.2003, č.j. 9 Co 234/2003-386, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobou, podanou u Okresního soudu v Litoměřicích dne 23.3.1992, domáhal se žalobce určení, že na něj přechází vlastnické právo k nemovitostem blíže popsaným v žalobě.

Okresní soud v Litoměřicích jako soud prvního stupně v pořadí druhým rozsudkem ze 25.11.2002, č.j. 7 C 438/92-362, žalobě v odstavci I. vyhověl. Současně ve zbývající části v odstavci II. žalobu zamítl. K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací výše uvedeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. změnil, jinak jej potvrdil. Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 6.10.2003.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 1.12.2003 dovolání, jehož přípustnost dovozoval z ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř., popřípadě z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o.s.ř. Namítal, že rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, neboť řeší právní otázku v rozporu s hmotným právem (smysl a právní význam ustanovení § 21 zákona č. 229/1991 Sb.) Tvrdil existenci dovolací důvodu nesprávného právního posouzení věci podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Navrhl proto zrušení rozhodnutí odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Řízení v této věci bylo zahájeno podáním žaloby dne 23.3.1992, tedy za účinnosti občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (to je do dne 31. 12. 2000). Rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 25.11.2002 bylo vydáno též po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k ustanovení bodu 15. hlavy I. - přechodná ustanovení k části první - zákona č. 30/2000 Sb., proto i pro projednání věci a jejímu rozhodnutí odvolacím soudem přicházelo do úvahy rozhodování podle dosavadních právních předpisů. Rovněž z hlediska dovolacího řízení je nutno vycházet z ustanovení bodu 17. těchže přechodných ustanovení. Podle nich dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů.

Projednáním a rozhodnutím dovolání podle dosavadních právních předpisů ve smyslu části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb. se rozumí zejména posuzování podmínek řízení, procesního nástupnictví formou singulární sukcese, zkoumání přípustnosti dovolání nebo vymezení náležitostí písemného vyhotovení rozhodnutí, jakož i posuzování včasnosti dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání. Uvedený důsledek vychází z povahy ustanovení bodu 15. a 17. zmíněných přechodných ustanovení, neboť jde o předpis kogentní povahy, od nichž se soud nemůže odchýlit. Proto v tomto usnesení jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o.s.ř.).

V této věci bylo dovolání podáno po uplynutí shora uvedené zákonné lhůty jednoho měsíce od právní moci rozsudku odvolacího soudu. Dovolací soud proto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. musel opožděně podané dovolání odmítnout, aniž mohl přistoupit k meritornímu přezkoumání důvodů v dovolání uplatněných.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst.1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s..ř. Žalobce neměl v dovolacím řízení úspěch a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním žádné náklady zřejmě nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru