Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1202/2002Usnesení NS ze dne 25.07.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.1202.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 43 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1202/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Města O., městský obvod O. – J., proti žalovaným 1) M. P. a 2) J. P., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 161/2000, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.6.2001, č.j. 13 Co 651/2001-35, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 4.10.2000, č.j. 25 C 161/2000-14 žalobě vyhověl zcela.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 22.6.2001, č.j.13 Co 651/2001-35, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení, jinak odvolání odmítl.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal druhý žalovaný dne 27.9.2001 dovolání (č.l. 41 a násl. spisu). Soud prvního stupně usnesením ze dne 30.10.2001, č.j. 25 C 161/2000-47, vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li právnické vzdělání či nejedná-li za něj osoba uvedená v § 21 o.s.ř. nebo 21a o.s.ř nebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. dovolání musí být i tímto zástupcem sepsáno. Rovněž poučil dovolatele o následcích zastavení řízení dovolacím soudem, pokud výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolateli doručeno dne 4.12. 2001.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 1, 15 a 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto v dalším odůvodnění tohoto usnesení jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen ,,o.s.ř.“ ).

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná. Stejně tak podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání poučil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V této věci uplatnil dovolatel své podání označené jako dovolání, aniž doložil, že by sám byl osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolateli formou svého usnesení ze dne 30.10.2001, č.j. 25 C 161/2000-47, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolateli přiměřenou lhůtu 1 měsíce k nápravě tohoto nedostatku. Dovolateli se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného zastavení dovolacího řízení v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolateli řádně doručeno dne 4.12.2001. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. , § 151 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. Dovolatel nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovaným v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.

V Brně dne 25. července 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru