Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1123/2004Usnesení NS ze dne 04.01.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:28.CDO.1123.2004.1
Dotčené předpisy

§ 218 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1123/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně S., kožedělného družstva J., zastoupené advokátkou, proti žalované I. S., zastoupené advokátkou, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp.zn. 5 C 91/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4.2.2004, č.j. 16 Co 366/2003-68, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jihlavě jako soud prvního stupně usnesením ze dne 18.8.2003, č.j. 5 C 91/2003-18, zamítl návrh na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí Pozemkového úřadu v J. ze dne 20.2.2003, č.j. PÚ-1/10/8/91-202/1. Věc posoudil podle § 248 odst. 1, 2 o.s.ř. s tím, že žalobkyně neosvědčila hrozbu závažné újmy či ohrožení jejích práv. Dospěl k závěru, že ve svém návrhu se omezila pouze na konstatování této hrozby, což nestačí pro odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí soudem.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 4.2.2004, č.j. 16 Co 366/2003-68, potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že nelze dovodit, v čem spočívá negativní dopad právní moci a vykonatelnosti správního rozhodnutí na práva a oprávněné zájmy žalobkyně, v tomto směru tedy neunesla jak povinnost tvrzení, tak povinnost důkazní.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 30.3.2004 dovolání, jehož přípustnost dovozovala z ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam. Podle dovolatelky se jedná o důvody pro odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí správního orgánu podle § 248 odst. 2 o.s.ř. Tvrdila existenci dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 písm. a) o.s.ř. Namítala, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí. Konstatovala, že nebyly úplně zjištěny okolnosti rozhodné pro posouzení věci. Navrhla proto zrušení usnesení odvolacího soudu.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, protože usnesení o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí pozemkového úřadu v jejich taxativních výčtech uvedeno není.

Totéž platí o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a), b) o.s.ř. proto, že usnesení odvolacího soudu není rozhodnutím měnícím, resp. rozhodnutím potvrzujícím za podmínky, že dřívějším rozhodnutím soud prvního stupně rozhodl jinak.

Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o.s.ř. písm. c) o.s.ř., z něhož ji dovolatelka dovozuje, neboť usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí pozemkového úřadu, není rozhodnutím ve věci samé (viz odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu z 26. června 1996 sp. zn. 2 Cdon 336/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 1997, pod poř. č. 50; k pojmu „věc sama“ srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 2. prosince 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10, ročník 1998, pod poř. č. 61).

Z uvedeného vyplývá závěr, že přípustnost dovolání nelze dovodit z žádného ustanovení o.s.ř. ve znění účinném od 1. 1. 2001. Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. dovolání odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalované v souvislosti s podaným dovoláním žádné náklady řízení zřejmě nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2005

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru