Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1003/2020Usnesení NS ze dne 01.07.2020

HeslaZmírnění křivd (restituce)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.1003.2020.3
Dotčené předpisy

§ 8 odst. 1 písm. a) předpisu č. 428/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1003/2020-145

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Zdeňkem Sajdlem ve věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Vracov, IČO 47899093, se sídlem ve Vracově, náměstí Míru 50, zastoupené JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 633/12, za účasti České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o žalobě podle části páté občanského soudního řádu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 7/2017, o dovolání České republiky – Státního pozemkového úřadu proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. prosince 2019, č. j. 5 Co 39/2019-113, opravným usnesením, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2020, č. j. 28 Cdo 1003/2020-139, se ve výroku II. opravuje tak, že správně zní: „Česká republika – Státní pozemkový úřad je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4 114 Kč k rukám advokáta JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.“

Odůvodnění:

Při písemném vyhotovení výše uvedeného usnesení dovolacího soudu došlo k písařské chybě, kdy namísto procesního zástupce žalobkyně na základě plné moci došlé dne 21. 5. 2020 advokáta JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., byl ve výroku II. usnesení uveden jako adresát plnění advokát Mgr. Stanislav Hykyš.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto dotčenou chybu v psaní opravil (§ 243b a § 164 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 7. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru