Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 81/2020Usnesení NS ze dne 15.04.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.81.2020.1
Dotčené předpisy

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 81/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem, se sídlem v Dříteči 155, PSČ 533 05, proti povinnému O. B., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 642/2019, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 642/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 29. 11. 2019, podaným u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad pro Prahu 6, se oprávněná domáhá exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 3.048 Kč s příslušenstvím, přiznané jí rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. 3. 2019, č. j. 35 C 335/2019-16, který se stal vykonatelným dne 19. 4. 2019. Dne 9. 12. 2019 požádala soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

[2] Usnesením ze dne 21. 1. 2020, č. j. 33 EXE 642/2019-27, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, zjistil, že povinný „byl na adrese XY hlášen do 31. 12. 2018, změnu adresy nenahlásil. Do hlášení o ubytování ze dne 26. 10. 2019 (registrace) uvedl adresu XY“.

[3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[5] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Obvodní soud pro Prahu 5, který vydal exekuční titul a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 4. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru