Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 78/2020Usnesení NS ze dne 17.03.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.78.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 78/2020-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala ve věci oprávněného města Břeclav, se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02, identifikační číslo osoby 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, proti povinné P. B., narozené XY, naposledy trvale bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 14/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 14/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 6. 12. 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, se sídlem v Brně, Veveří 125, PSČ 616 00, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 1.331 Kč. Dne 3. 1. 2020 požádal označený exekutor Okresní soud v Břeclavi (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Usnesením ze dne 20. 1. 2020, č. j. 53 EXE 14/2020-14, vyslovil okresní soud svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Z obsahu spisu se podává, že povinná není občankou České republiky a nemá a ani neměla povolen žádný druh pobytu na území České republiky. K trvalému pobytu je povinná přihlášena v XY, Slovenská republika, ani zde si však nepřebírá zásilky. Současné bydliště povinné se ani podrobným šetřením nepodařilo zjistit. Z obsahu spisu se nepodává, zda má povinná majetek v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[5] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, pro exekuční řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[6] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[7] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[8] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 3. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru