Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 74/2017Usnesení NS ze dne 15.06.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.74.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 74/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, proti žalované M. S., zastoupené Mgr. Bc. Kamilou Klvačovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, o zaplacení 28.278,21 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 60 C 2425/2014, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 60 C 2425/2014, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jinému soudu.

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, doručeným Městskému soudu v Brně dne 9. března 2013, domáhá zaplacení 28.278,21 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru.

Žalovaná vznesla (podáním ze dne 17. března 2014, č. l. 20 až 22 spisu) námitku místní nepříslušnosti Městského soudu v Brně, neboť podle uzavřené smlouvy o úvěru je k projednání a rozhodnutí věci místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 9. září 2014, č. j. 34 C 244/2014-80, vyhověl námitce žalované, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Usnesení nabylo právní moci 23. října 2014.

Usnesením ze dne 27. května 2016, č. j. 70 Co 205/2016-121, Městský soud v Praze ustanovil žalované zástupkyni Mgr. Bc. Kamilu Klvačovou, advokátku.

Žalovaná (podáním ze dne 9. srpna 2016, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 1 téhož dne) vznesla námitku místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, majíc za to, že prorogační doložka ve smlouvě o úvěru není platná. Současně navrhla přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a to s ohledem na její věk a zdravotní stav, a na vzdálenost sídla soudu.

Žalobce s přikázáním věci Městskému soudu v Brně nesouhlasí.

Podle § 11 odst. 1 věty třetí o. s. ř. věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 12 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 1, u nějž je věc vedena, a Městskému soudu v Brně, jemuž má být věc podle návrhu žalované přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), důvod k přikázání jinému soudu z důvodu vhodnosti neshledal.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu; srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

S ohledem na shora popsané okolnosti Nejvyšší soud neshledává důvody pro přikázání věci Městskému soudu v Brně postupem podle § 12 o. s. ř. Byla to právě žalovaná, kdo se (námitkou nedostatku místní příslušnosti) domáhala toho, aby věc projednal a rozhodl (místo Městského soudu v Brně, k němuž byla žaloba podána) Obvodní soud pro Prahu 1. Soudy její námitce vyhověly. Institut přikázání věci z důvodu vhodnosti neslouží k přezkumu závěrů, které soudy přijaly při rozhodování o své místní příslušnosti.

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud rozhodl tak, že projednávaná věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu téhož stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru