Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 539/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.539.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 539/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému M. Ď., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2469/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2469/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 5. 10. 2020 podaným u soudního exekutora Mgr. Jana Beneše, Exekutorský úřad Praha-západ, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 34.176 Kč jí přiznané výkazem nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 28. 7. 2020, č. 1942005513, který se stal vykonatelným dne 17. 8. 2020. Dne 6. 10. 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Jan Beneš Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil usnesením ze dne 13. 10. 2020, č. j. 14 EXE 2469/2020-14, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud uvedl, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie, ani registrem osob podnikajících podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Soud dále konstatoval, že z vlastní činnosti zjistil adresu povinného, a to XY, a dodal, že mu není znám případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru