Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 472/2020Usnesení NS ze dne 27.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.472.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 472/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Litoměřicích, se sídlem v Litoměřicích, Na Valech 525/12, PSČ 412 97, proti povinnému R. Ž., narozenému XY, bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6161/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6161/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 26. 2. 2020 podaným u soudního exekutora JUDr. Iva Erberta, Exekutorský úřad Praha-východ, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 19.965 Kč přiznané jí usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 18. 10. 2017, č. j. 4 T 138/2015-276, jenž nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 14. 3. 2019. Dne 5. 3. 2020 požádal soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Okresní soud v Litoměřicích vyslovil usnesením ze dne 2. 9. 2020,č. j. 31 EXE 6161/2020-19, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud uvedl, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a nemá povolen pobyt na území České republiky. Soud dále zjistil, že povinný neprochází „registrem obyvatel ani Cizineckým informačním systémem.“

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Litoměřicích, který vydal exekuční titul a u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 10. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru