Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 471/2019Usnesení NS ze dne 18.12.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.ND.471.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 471/2019-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Dopravního podniku města Brna, a. s., se sídlem v Brně, Hlinky 64/151, PSČ 603 00, identifikační číslo osoby 25508881, proti povinnému Q. V. B., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1515/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1515/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 2. 8. 2019, ve znění opravného návrhu ze dne 28. 8. 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 1.525 Kč s příslušenstvím a náhrady nákladů řízení ve výši 1.489 Kč přiznané jí rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 14. 12. 2017, č. j. 3 C 163/2017-47, jenž nabyl právní moci dne 22. 1. 2018 a vykonatelnosti dne 26. 1. 2018. Dne 28. 8. 2019 požádal soudní exekutor JUDr. Petr Kocián Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Okresní soud v Rakovníku vyslovil usnesením ze dne 20. 9. 2019, č. j. 28 EXE 1515/2019-19, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel, nenachází se ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a nebyl dosud vězněn. Ze zprávy Ministerstva vnitra České republiky ze dne 6. 9. 2019 soud dále zjistil, že povinný je státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky a na území České republiky měl povolen dlouhodobý pobyt za účelem rodinným; manželství povinného bylo rozvedeno 30. 4. 2012. Dne 10. 4. 2012 podal povinný žádost o prodloužení pobytu, která byla zamítnuta. Poslední známá adresa povinného je v YX, a v současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Rakovníku, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2019

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru