Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 395/2019Usnesení NS ze dne 18.12.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.ND.395.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 395/2019-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala ve věci oprávněného Raiffeisenbank a. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo osoby 49240901, zastoupeného Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem v Brně, Štěpánská 317/3, PSČ 602 00, proti povinné M. V., narozené XY, posledně bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 615/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 615/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 11. 6. 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, PSČ 339 01, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 2.000.000 Kč s příslušenstvím. Dne 12. 6. 2019 požádal výše označený exekutor Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 26. 7. 2019, č. j. 15 EXE 615/2019-28, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Z obsahu spisu se podává, že povinná měla poslední evidovaný trvalý pobyt na adrese XY, který byl ukončen k 11. 3. 2009. Povinná není vedena v evidenci Úřadu práce ČR, ani v evidenci Okresní správy sociálního zabezpečení a ani nepobírá nemocenské či důchodové dávky. Podle zprávy Policie České republiky, která provedla v obci XY místní šetření, zde prý povinná nebydlí od konce roku 1987, kdy odešla do Německa. Z obsahu spisu se nepodává, zda má povinná majetek v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[5] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, pro exekuční řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[6] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[7] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[8] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2019

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru