Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 343/2020Usnesení NS ze dne 19.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.343.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 45 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 343/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinnému J. J., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1112/2020, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1112/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 19. 5. 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 26.513 Kč s příslušenstvím, přiznané jí rozsudkem pro uznání vydaným Okresním soudem v Břeclavi dne 2. 10. 2018 pod č. j. 10 C 61/2018-38, který nabyl právní moci dne 12. 6. 2019 a je vykonatelný. Dne 27. 5. 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce.

[2] Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 22. 6. 2020, č. j. 53 EXE 1112/2020-17, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že „po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným“ bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky (výrok II.). V odůvodnění usnesení soud uvedl, že povinný má hlášeno trvalé bydliště na adrese XY, ale na tuto adresu se mu „nepodařilo exekuční titul doručit. Povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel.“

[3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[5] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Břeclavi, který vydal vykonávané rozhodnutí a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 10. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru